ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

 

Повне найменування Товариства:  Публічне  акціонерне товариство «Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" (код за ЄДРПОУ   01039607), Місцезнаходження Товариства : 21000, м. Вінниця, вул.  Хмельницьке шосе б.13 . Шановні акціонери!

 

 Публічне  акціонерне товариство «Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"  (код за ЄДРПОУ   01039607) надалі- Товариство , повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2017 року о 17-00 годині за адресою: 21000, м. Вінниця, вул.  Хмельницьке шосе б.13  ( кабінет  директора   третій  поверх) .

 

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 28.04.2017 року з 16-00 до 16-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  24.04.2017 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

 

3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

 

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

 

5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

7. Звіт Ревізійної комісії  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії  . 

 

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

 

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

 

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

 

       11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради. 

 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 12-00 в  адміністративного будинку Товариства в  кабінеті бухгалтерії третй поверх , а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Целік О.М.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства www.vodproject.com  

 

 Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

 

    З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел.: :  067 4302928 .  До повідомлення додається  проект рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного для надсилання кожному з акціонерів та для  розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет .  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

 

 

Період

Звітний  2016

 

Попередній  2015

Усього активів

11090 

 

9740

Основні засоби

1556

 

2448

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

-

Запаси

3623  

 

2677

Сумарна дебіторська заборгованість

1995  

 

1943

Грошові кошти та їх еквівалент

11

 

4

Нерозподілений прибуток

 ( 3327 )

 

( 3362  )

Власний капітал

2114

 

2081

Статутний капітал

 5429

 

5429

Довгострокові зобов’язання

 0

 

0

Поточні зобов’язання

 8976

 

7661

Чистий прибуток (збиток)

 35

 

1439

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 21 714 000

 

21 714 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 32

 

28

 

  Наглядова рада  ПАТ СБК  "Водпроект"