ПОВІДОМЛЕННЯ

Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПАТ   "СБК  "Водпроект" призначених на 28.04.2017 року.

 По першому питанню порядку денного :  

Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати наступний склад  лічильної комісії: голову лічильної комісії Салтан Ольга Анатоліївна  , членами лічильної комісії Бельдій Владислав Анатолійович, Франчук Альона Володимирівна. Повноваження членів лічильної комісії припиняються  після закриття  загальних зборів  акціонерів.

  По другому  питанню порядку денного :

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Обрати головою зборів Целіка Олександра Миколайовича , обрати секретарем  зборів Мельника Юрія Миколайовича .

  По третьому   питанню порядку денного :

 Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з місць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розглядаються без перерви. Голосування на зборах  з усіх питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів, крім  другого підпитання питання 11 порядку денного „ Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства”, яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування , форма і текст бюлетенів затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. З другого підпитання питання 11 порядку денного                        „ Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” , проводиться кумулятивне голосування, при якому кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. 

  По четвертому  питанню порядку денного :

 Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Затвердити , що бюлетень для голосування , виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

   По п’ятому  питанню порядку денного :

  Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  Затвердити звіт директора  про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік .

   По шостому   питанню порядку денного :

 Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити Звіт Наглядової  ради за 2016 рік .

   По сьомому   питанню порядку денного :

 Звіт Ревізійної комісії  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії  . Затвердити  Звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2016 рік .

   По восьмому  питанню порядку денного :

  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

   По дев’ятому   питанню порядку денного :

  Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прибуток планується розподілити наступним чином 35 тис. грн.  пропонується направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази підприємства. 

  По десятому  питанню порядку денного :

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

   З метою реалізації  господарської діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 29.04.2017 року і до 29.04.2018 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

­                правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, –  в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                  правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну   2 772 500 ,00 гривень   ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

                У період з 29.04.2017 року і до 29.04.2018 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Уповноважити директора Товариства Целіка Олександра Миколайовича  на укладання (підписання) значних правочинів.