ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів

 

Повне найменування Товариства:  Публічне  акціонерне товариство «Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" (код за ЄДРПОУ   01039607), Місцезнаходження Товариства : 21000, м. Вінниця, вул.  Хмельницьке шосе б.13 . Шановні акціонери!

 

 Публічне  акціонерне товариство «Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"  (код за ЄДРПОУ   01039607) надалі- Товариство , повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28.04.2017 року о 17-00 годині за адресою: 21000, м. Вінниця, вул.  Хмельницьке шосе б.13  ( кабінет  директора   третій  поверх) .

 

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 28.04.2017 року з 16-00 до 16-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:  24.04.2017 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

 

3. Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів.

 

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

 

5. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

7. Звіт Ревізійної комісії  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії  . 

 

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

 

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

 

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

 

       11. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової ради. 

 

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 12-00 в  адміністративного будинку Товариства в  кабінеті бухгалтерії третй поверх , а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Целік О.М.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства www.vodproject.com  

 

 Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.

 

    З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел.: :  067 4302928 .  До повідомлення додається  проект рішень щодо кожного з питань , включених до проекту порядку денного для надсилання кожному з акціонерів та для  розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет .  Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

 

Найменування показника

 

 

Період

Звітний  2016

 

Попередній  2015

Усього активів

11090 

 

9740

Основні засоби

1556

 

2448

Довгострокові фінансові інвестиції

-

 

-

Запаси

3623  

 

2677

Сумарна дебіторська заборгованість

1995  

 

1943

Грошові кошти та їх еквівалент

11

 

4

Нерозподілений прибуток

 ( 3327 )

 

( 3362  )

Власний капітал

2114

 

2081

Статутний капітал

 5429

 

5429

Довгострокові зобов’язання

 0

 

0

Поточні зобов’язання

 8976

 

7661

Чистий прибуток (збиток)

 35

 

1439

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 21 714 000

 

21 714 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 -

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

 32

 

28

 

  Наглядова рада  ПАТ СБК  "Водпроект"

 

 

 

 


Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

ПАТ   "СБК  "Водпроект" призначених на 28.04.2017 року.

 По першому питанню порядку денного :  

Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати наступний склад  лічильної комісії: голову лічильної комісії Салтан Ольга Анатоліївна  , членами лічильної комісії Бельдій Владислав Анатолійович, Франчук Альона Володимирівна. Повноваження членів лічильної комісії припиняються  після закриття  загальних зборів  акціонерів.

  По другому  питанню порядку денного :

Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Обрати головою зборів Целіка Олександра Миколайовича , обрати секретарем  зборів Мельника Юрія Миколайовича .

  По третьому   питанню порядку денного :

 Прийняття рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів. Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів: Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з місць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розглядаються без перерви. Голосування на зборах  з усіх питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів, крім  другого підпитання питання 11 порядку денного „ Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства”, яке проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування , форма і текст бюлетенів затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. З другого підпитання питання 11 порядку денного                        „ Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства” , проводиться кумулятивне голосування, при якому кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. 

  По четвертому  питанню порядку денного :

 Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Затвердити , що бюлетень для голосування , виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

   По п’ятому  питанню порядку денного :

  Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  Затвердити звіт директора  про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік .

   По шостому   питанню порядку денного :

 Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити Звіт Наглядової  ради за 2016 рік .

   По сьомому   питанню порядку денного :

 Звіт Ревізійної комісії  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії  . Затвердити  Звіт та висновки Ревізійної комісії  за 2016 рік .

   По восьмому  питанню порядку денного :

  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

   По дев’ятому   питанню порядку денного :

  Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Прибуток планується розподілити наступним чином 35 тис. грн.  пропонується направити на модернізацію та поліпшення матеріально-технічної бази підприємства. 

  По десятому  питанню порядку денного :

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

   З метою реалізації  господарської діяльності Товариства на 2017 – 2018 роки надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 29.04.2017 року і до 29.04.2018 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

­                правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, –  в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну  2 772 500 ,00 гривень ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

­                  правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи – в разі якщо вартість кожного правочину  буде  перевищувати суму, еквівалентну   2 772 500 ,00 гривень   ( два мільйона сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок);

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

                У період з 29.04.2017 року і до 29.04.2018 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Уповноважити директора Товариства Целіка Олександра Миколайовича  на укладання (підписання) значних правочинів.