Звіт емітента за 2016 рік

 

Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.

 

Директор

 

 

 

Целiк Олександр Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

27.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01039607

4. Місцезнаходження емітента

21036 Вiнницька область . м.Вiнниця Хмельницьке шосе, 13

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0432) 655-855 , 655-857

6. Електронна поштова адреса емітента

info@vodprojeсt.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

№81 Вiдомостi НКЦПФР

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://vodproject.com/

в мережі Інтернет

27.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки

В перелiку iнформацiй вiдсутня iнформацiя Товариства про:

1. участь у створеннi юридичної особи, у зв"язку з тим, що Товариство протягом звiтного року не  створювало iншої юридичної особи ;

2.  рейтингове агенство, у зв"язку з тим, що  не проводилась рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв;

3.  корпоративного секретаря, у зв"язку з тим що посада корпоративного секретаря не створена;

4. дивiденди, у зв"язку з тим, що рiшення про виплату  дивiдендiв в звiтному 2016 та за 2016 рiк не приймались;

5.  облiгацiї  у зв"язку з тим, що облiгацiї товариством не випускались;

6.  iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї  у зв"язку з тим, що  товариством такi цiннi папери  не випускались;

7.  викуп власних акцiй протягом звiтного року  у зв"язку з тим, що  Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року;

8.  похiднi цiннi папери, у зв"язку з тим, що  товариством такi цiннi папери  не випускались;

9. обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ;

10. собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв"язку з тим що цей додаток Товариством не заповнюється ;

11.  прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, у зв"язку з тим, що  Товариство не приймало таких рiшень;

12. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, у зв"язку з тим, що  Товариство не приймало таких рiшень;

13. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у зв"язку з тим, що  Товариство не приймало таких рiшень;

14. забезпечення  випуску боргових цiнних паперiв у зв"язку з тим, що такi цiннi папери не випускались;

15. вiдомостi щодо пунктiв 18-28, 30, 32 у зв"язку з тим що цi  додатки не заповнюються акцiонерними товариствами.

 

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Публічне акціонерне товариство "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 А00 №825962

3. Дата проведення державної реєстрації

 04.08.2004

4. Територія (область)

 Вiнницька область

5. Статутний капітал (грн.)

 5428500.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

32

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

71.12

 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

 43.99

 ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У.

 46.90

 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

10. Органи управління підприємства

Ця інформація  акцiонерними товариствами не надається.

       

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 ВФ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

 302689

3) Поточний рахунок

 26002060315576

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 немає

5) МФО банку

 немає

6) Поточний рахунок

 немає

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов"язана iз створенням об"єктiв архiтектури                                                                                                                                                                                        

АЕ № 291371        

01.08.2014

Державна архітектурно-будівельна інспекція                                                                                                                                                                                                                    

25.04.2019                                                                                         

Опис

Товариство має намiр по закiнченню строку дiї цiєї лiцензiї подавати заявку на її продовження

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновником Товариства було РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi

13327990

УКРАЇНА  21018 Вiнницька область Ленiнський район, м.Вiнниця , вул.Гоголя,10

  0.000000000000

Учасником (акцiонером) є:  ТОВ "ТЦП Тетраiдер"

30453368

УКРАЇНА  21036 Вiнницька область Ленiнський район м.Вiнниця, Хмельницьке шосе, 13

 49.092000000000

Учасником (акцiонером) є: ТОВ "ВiнПроджект"

36309972

УКРАЇНА  21036 Вiнницька область Ленiнський район, м.Вiнниця, Хмельницьке шосе, 13

 47.987000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Учасниками (акцiонерами) є фiзичнi особи громадяни України в кiлькостi 171 осiб

. .  .

  2.921000000000

Усього

100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Целiк Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АА 984582 02.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй області

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правління ВАТ "Спеціалізова компанія "Водпроект".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2014 термін не обмежений

9) опис    Змiн протягом року на цiй посадi не відбувалось.

Директор має повноваження :

1.            здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.            організовувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

3.            вирішувати  всі питання,  пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції та компетенції Загальних зборів та Наглядової ради товариства.

4.            отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

5.            в межах визначених статутом, положенням, контрактом та іншими документами повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

6.            вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

7.            отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора Товариства.

Обов"язки Директора:

1)            діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

2)            керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;

3)            виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4)            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

5)            брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

6)            дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

7)            дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8)            своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Розмiр виплаченої винагороди за звiтнимй рiк дорiвнює 50,9 тис. грн., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останні 5 років обіймав посаду голови правління ВАТ "СБК "Водпроект", директора ПАТ "СБК "Водпроект".

Одночасно обіймає посаду Генерального директора ТОВ "ТЦП "Тетраiдер", що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13

 

 

 

 

 

 

 

 

1) посада

В.о. головного бухгалтера

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тебекіна Валентина Павлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АВ 675738 13.06.2006 Староміським РВ УМВС України у Вiнницькiй області

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ВАТ "СБК "Водпроект".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

22.04.2014 термін не обмежено

9) опис    Змiн протягом року на цiй посадi не відбувалось.

В.о. Головного бухгалтера здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї.                                                                                                                                                            Обов`язки в.о. головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення,  вiдповiдно до облiкової полiтики товариства.

Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала, з/пл склала 48,8 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала останні 5 років були : бухгалтер ВАТ "СБК "Водпроект", В.о. головного бухгалтера ПАТ "СБК "Водпроект".

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

 

 

 

1) посада

голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiкiтюк Ольга Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фізична особа - підприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства

9) опис    Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось, у зв"язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. обрати на цю посаду ту саму особу. Голова Наглядової ради Нікітюк Ольга Володимирівна є представником акціонера ТОВ  "ВінПроджект"  .

Голова Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :

1.            здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом  та  ЗУ "Про акцiонернi товариства",   контролювати   та   регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

2.            отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.

3.            вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4.            надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

5.            вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Обов"язки Голови Наглядової ради :

1) органiзувати  роботу Наглядової ради;

2) скликати засiдання Наглядової ради та головувати на  них;

3) вiдкривати  Загальнi збори;     

4) головувати на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень

5)  пiдписувати вiд iменi Товариства трудовий контракт з кожним членом виконавчого органу у разi надання Наглядовою радою таких повноважень.

Голова Наглядової ради зобов"язаний:

1)            дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;

2)            керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3)            виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4)            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5)            дотримуватися встановлених  правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

6)            дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї  з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах  або в iнтересах третiх осiб;

7)            повiдомити протягом     2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання)  виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства;

8)            утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9)  своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

 Протягом звiтного перiоду винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років займається підприємницькою діяльністю. Офісу для здійснення підприємницької діяльності не має,  інформацію про місце проживання надати не погодилась. 

 

 

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Юрiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття свої паспортних даних не надано

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiзична особа-пiдприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства

9) опис    Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Мельник Юрiй Миколайович  є незалежним директором.  

Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :

1.            здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом  та  ЗУ "Про акцiонернi товариства",   контролювати   та   регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

2.            отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.

3.            вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4.            надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

5.            вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Обов"язки члена Наглядової ради:

1)            дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;

2)            керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3)            виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4)            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5)            дотримуватися встановлених  правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

6)            дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї  з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах  або в iнтересах третiх осiб;

7)            повiдомити протягом      2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання)  виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;

8)            утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9)            своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Протягом звiтного перiоду винагороди не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років займається підприємницькою діяльністю. Офісу для здійснення підприємницької діяльності не має,  інформацію про місце проживання надати не погодився.

 

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Браверман Борис Якович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття  паспортних даних  не надано

4) рік народження**

1952

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Військовослужбовець.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства

9) опис    Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Браверман Борис Якович  є незалежним директором.

Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :

1.            здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом  та  ЗУ "Про акцiонернi товариства",   контролювати   та   регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

2.            отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.

3.            вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4.            надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

5.            вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Обов"язки члена Наглядової ради:

1)            дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;

2)            керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3)            виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4)            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5)            дотримуватися встановлених  правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

6)            дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї  з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах  або в iнтересах третiх осiб;

7)            повiдомити протягом      2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання)  виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;

8)            утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9)            своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагороди за звiтний рiк не отримував, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останні 5 років пенсіонер.

 Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає.

 

 

 

1) посада

голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лазаренко Ганна Семенівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

4) рік народження**

1944

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "ВінПроджект", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 5 років

9) опис    Протягом звiтного року змiн на цiй посадi не вiдбулось, у зв"язку з рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. обрати на цю посаду ту саму особу.  

Голова Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження :

1.            контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть  Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв,

2.            отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

3.            отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок;

4.            оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;

5.            iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

6.            вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

7.            у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.

8.            вносити пропозицiї до порядку   денного   Загальних   зборiв   та   вимагати   скликання  позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь  в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової  ради  та  виконавчого  органу  у  випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Обов"язки Голови Ревiзiйної комiсiї:

1)            органiзувати роботу Ревiзiйної комiсiї;

2)            розподiлити обов"язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї;

3)            скликати засiдання Ревiзiйної комiсiї та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, органiзувати ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;

4)            доповiдати про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;

5)            пiдтримувати постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.

Голова Ревiзiйної комiсiї зобов"язаний:

1)            своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки;

2)            доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

3)  негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

4)            здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням  пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;

5)            вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Протягом звiтного року винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років пенсіонер. Посади на будь-якому іншому підприємстві не обіймає.

 

1) посада

член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшко Микола Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фізична особа-підприємець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 5 років

9) опис    Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р.  

Член Ревiзiйної комiсiї у складi Ревiзiйної комiсiї має повноваження:

1.            контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть  Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв,

2.            отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;

3.            отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок;

4.            оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;

5.            iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

6.            вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;

7.            у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.

8.            вносити пропозицiї до порядку   денного   Загальних   зборiв   та   вимагати   скликання  позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь  в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової  ради  та  виконавчого  органу  у  випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї :

1)            брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;

2)            дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, виконавчому органу, Наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

4) належно виконувати покладенi на нього обов'язки.

Винагороди протягом звiтного року не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Останніх 5 років займається підприємницькою діяльністю. Офісу для здійснення підприємницької діяльності не має,  інформацію про місце проживання надати не погодився. 

 

 

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiкiтюк Олександр Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття  паспортних даних  не надано

4) рік народження**

1983

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства

9) опис    Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Нiкiтюк Олександр Петрович  є представником акціонера ТОВ  "ВінПроджект" .

Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :

1.            здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом  та  ЗУ "Про акцiонернi товариства",   контролювати   та   регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

2.            отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.

3.            вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4.            надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

5.            вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Обов"язки члена Наглядової ради:

1)            дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;

2)            керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3)            виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4)            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5)            дотримуватися встановлених  правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

6)            дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї  з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах  або в iнтересах третiх осiб;

7)            повiдомити протягом      2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання)  виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;

8)            утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9)            своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагороди за звiтний рiк не отримував, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступні посади: до 2014 р. заступник директора ПрАТ "СК "АХА", з 2014 заступник директора ПрАТ "Страхова компанiя "Арсенал Страхування", яка знаходиться за адресою :м.Вінниця вул..Магістратська, 158.

 

 

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Александрова Олена Євгенiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

викладач, асистент кафедри загальної гiгiєни Вiнницького нацiонального медичного унiверситету

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

06.06.2016 до наступних рiчних зборiв Товариства

9) опис    Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.06.2016 р. Александрова Олена Євгенівна є представником акціонера ТОВ "Торговець цінними паперами "Тетраідер".

Член Наглядової ради у складi Наглядової ради має повноваження :

1.            здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної  статутом  та  ЗУ "Про акцiонернi товариства",   контролювати   та   регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.

2.            отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.

3.            вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;

4.            надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.

5.            вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Обов"язки члена Наглядової ради:

1)            дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть;

2)            керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;

3)            виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;

4)            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;

5)            дотримуватися встановлених  правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

6)            дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї  з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах  або в iнтересах третiх осiб;

7)            повiдомити протягом      2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання)  виконувати повноваження члена Наглядової ради Товариства;

8)            утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним члена Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi члена Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та виконавчий орган Товариства;

9)            своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагороди за звiтний рiк не отримувала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступні посади: викладач, асистент кафедри загальної гiгiєни Вiнницького нацiонального медичного унiверситету, який знаходиться за адресою :21018, Україна, Вінниця, вул. Пирогова, 56 .

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Целiк Олександр Миколайович

АА 984582 02.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй області

10

0.00004605324

10

0

0

0

В.о. головного бухгалтера

Тебекіна Валентина Павлівна

АВ 675738 13.06.2006 Староміським РВ УМВС України у Вiнницькiй області

0

0

0

0

0

0

голова Наглядової ради

Нiкiтюк Ольга Володимирiвна

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

1

0.00000460532

1

0

0

0

член Наглядової ради

Мельник Юрiй Миколайович

. .  згоди на розкриття свої паспортних даних не надано

0

0

0

0

0

0

член Наглядової ради

Браверман Борис Якович

. .  згоди на розкриття  паспортних даних  не надано

0

0

0

0

0

0

голова Ревiзiйної комiсiї

Лазаренко Ганна Семенівна

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

1

0.00000460532

1

0

0

0

член Ревізійної комісії

Ляшко Микола Олександрович

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

1

0.00000460532

1

0

0

0

член Наглядової ради

Нiкiтюк Олександр Петрович

. .  згоди на розкриття  паспортних даних  не надано

0

0

0

0

0

0

член Наглядової ради

Александрова Олена Євгенiвна

. .  згоди на розкриття  паспортних даних не надано

0

0

0

0

0

0

Усього

13

0.00005986921

13

0

0

0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

ТОВ "ТЦП Тетраiдер"

30453368

УКРАЇНА  21036 Вiнницька область Ленiнський район, м.Вiнниця, Хмельницьке шосе, 13

10659927

49.092415031777

49.988848565

10659927

0

0

0

ТОВ "ВiнПроджект"

36309972

УКРАЇНА  21036 Вiнницька область Ленiнський район, м.Вiнниця, Хмельницьке шосе, 13

10419807

47.986584691904

48.862825627

10419807

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

  привілейо-вані

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

Усього

21079734

97.078999723681

98.851674192

21079734

0

0

0

                     

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

 

Дата проведення

06.06.2016

Кворум зборів

98.85

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв.

2.Звiт директора  про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi  за 2014-2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

3.Звiт Наглядової ради за 2014-2015   рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї  за 2014-2015рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї .

5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014-2015рiк .

6.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2014-2015рiк  .

7.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi та найменування Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердження уповноваженої особи на пiдписання статуту.

8.Прийняття рiшення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членами Наглядової ради. 

9.Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї  Товариства. Затвердження умов договорiв з  головою та членами Ревiзiйної комiсiї  Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї  .  

10.Прийняття рiшення про затвердження   внутрiшнiх положень Товариства.

 

 Питання щодо порядку денного були запропонованi головою Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Всi питання порядку денного розглянутi  i по них прийнятi наступнi рiшення:

1.  Головою зборiв обраний  Целiк Олександр Миколайович.

    Секретар зборiв  Мельник Юрiй Миколайович.

    Лiчильна комiсiя: Безпалько Олена Миколаївна , Салтан Ольга Анатолiївна , Франчук Альона Володимирiвна.

    Регламент роботи загальних зборiв:

Виступи з питань порядку денного до 20 хвилин; запитання, виступи з мiсць - до 5 хвилин. Питання порядку денного розглядаються без перерви.

Голосування на зборах з усiх питань порядку денного вiдбувається з використанням бюлетенiв,  крiм  другого пiдпитання питання 8 порядку денного " Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства",  другого пiдпитання питання 9 порядку денного " Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства",  яке  проводиться кумулятивним голосуванням з використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування.

Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. З другого пiдпитання питання 8 порядку денного " Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства" , другого пiдпитання питання 9 порядку денного " Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства" проводиться кумулятивне голосування, при якому кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Товариства, що обирається. 

2. Звiт директора  про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi  за 2014-2015 роки затверджений.

3. Звiт Наглядової  ради за 2014-2015  роки затверджений.

4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014-2015 роки затвердженi.

5. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2014-2015 роки затвердженi.

6. Збитки Товариства за 2014 рiк та порядок розподiлу прибутку   Товариства за 2015 рiк затверджено .

7. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї . Уповноважити директора Товариства Целiка Олександра Миколайовича   вiдповiдно до цього Протоколу пiдписати статут Публiчного Акцiонерного Товариства "Спецiалiзована будiвельна компанiя " Водпроект " . Уповноважити Мельника Юрiя Миколайовича (паспорт АА 926748 виданий  Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 29.01.1999р.) та  Бельдiя Владислава Анатолiйовича (паспорт АВ 883 227, виданий Вiнницьким РВ ГУМВС України у Вiнницькiй областi 07 грудня 2009 р.) провести усi  необхiднi заходи щодо  реєстрацiї  у державного реєстратора  змiн до статуту  Товариства  в новiй редакцiї.

8.  №1: Повноваження  Наглядової ради у складi голови Наглядової ради - Нiкiтюк Ольги Володимирiвни та членiв Наглядової ради:  Нiкiтюк Олена Валерiївна та ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" - припиненi.  

    №2: голова Наглядової ради -  Нiкiтюк Ольга Володимирiвна,   яка є представником акцiонера ТОВ  "ВiнПроджект" , члени Наглядової ради:  Александрова Олена Євгенiвна ,   яка є представником акцiонера ТОВ "Торговець цiнними паперами "Тетраiдер", Нiкiтюк Олександр Петрович який  є представником акцiонера ТОВ  "ВiнПроджект" , Мельник Юрiй Миколайович ( незалежний директор ),  Браверман Борис Якович (незалежний директор).   

    №3: Договори з головою та  членами Наглядової ради затвердженi. Директор   Публiчного акцiонерного товариства "СБК "Водпроект" Целiк О. М. уповноважений на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членами Наглядової ради.

9.  №1: Повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi голови Ревiзiйної комiсiї  Лазаренко Ганни Семенiвни  та члена Ревiзiйної комiсiї Зозулi Алiма Романовича  - припиненi.

    №2: Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБК "Водпроект"  обрано Лазаренко Ганну Семенiвну.

    №3: Членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "СБК "Водпроект"  обрано Ляшко Миколу Олександровича

    №4: Договори з головою та членом  Ревiзiйної комiсiї затвердженi .Директор Публiчного акцiонерного товариства "СБК "Водпроект" Целiк О. М.  уповноважений на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з головою та членом Ревiзiйної комiсiї.           

10. Затвердити внутрiшнi положення Товариства а саме,  положення про  загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СБК "Водпроект" , положення про наглядову раду ПАТ "СБК "Водпроект", положення про директора ПАТ "СБК "Водпроект" , положення про ревiзiйну комiсiю  ПАТ "СБК "Водпроект".

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 УКРАЇНА  Подільський район, м. Київ, вул. Нижній Вал,17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

рішення №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

здійснення депозитарної дiяльності, а саме депозитарної дiяльності  центрального депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.

Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв : прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах,виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства.

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Служба аудиту"

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

25500146

Місцезнаходження

21036 УКРАЇНА  Ленiнський  район, м.Вiнниця, Хмельницьке шосе, 13, оф.103, 104, 105

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1931

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0432  67-32-00

Факс

66-10-09

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Вiдповiдно до оформленої з аудитором угоди, аудит  передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання попередньої фінансової звітності.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство СК "AРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Київська область Шевченківський район, м.Київ, вул. Борщагівська, 154

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №198582

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2013

Міжміський код та телефон

(044) 502 67 37

Факс

(044) 502 67 37

Вид діяльності

Надання страхових послуг

Опис

Вiдповiдно до укладеного договору ПрАТ СК " AРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" надає страховi послуги щодо страхування рухомого майна Товариства.

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.11.2010

147/02/1/10

Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР

UA4000122717

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

21714000

5428500.00

100.000000000000

Опис

Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось,додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось.

 

 

XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

В 1967 р. була створена Вiнницька проектно-вишукувальна експедицiя "Укрдiпроводгосп", згiдно наказу iнституту "Укрдiпроводгосп". За наказом №1212 вiд 14.11.1969р. експедицiя переiменована у вiддiл комплексного проектування з пiдпорядкуванням iнституту "Укрдiпроводгосп". Згiдно наказу Мiнiстерства водного господарства УРСР за №285 вiд 27.05.1974р. вiддiл реорганiзовано в Вiнницький фiлiал "Укрдiпроводгосп". Згiдно наказу Держводгоспу за №23 вiд 25.10.1991р. на базi фiлiалу створено Вiнницьке орендне проектно-вишукувальне пiдприємство "Вiнницяводпроект" яке, згiдно Наказу РВ ФДМУ по Вiнницькiй областi за №118-ПП вiд 09.02.1996р.,  перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницяводпроект". Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнницяводпроект" (протокол №1 вiд 16 жовтня 2007р.) відбулась реорганiзацiя товариства шляхом приєднання до нього ВАТ "Вiнницька СПМК №251". В результаті реорганізації відбулась зміна найменування Товариства з ВАТ "Вiнницяводпроект" на Вiдкрите акцiонерне товариство "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект". Протягом  2014 року проведено зміну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект" на Публічне акціонерне товаристве "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект", у зв"язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства".

Злиття, подiлу, приєднання,видiлу перетворення протягом звітного року не відбувалось.

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

В органiзацiйну структуру ПАТ "СБК "Водпроект" входять наступнi пiдроздiли: керівник- директор;

адміністративний відділ, фiнансовий вiддiл; бухгалтерія,

директор будiвельного департаменту, а також вiддiли будiвельного департаменту (дiльниця будiвництва iнженерних мереж, вiддiл пiдготовки i супроводу будiвництва, дiльниця будiвництва гiдротехнiчних споруд, бурова дiльниця, вiддiл головного механiка,служба головного енергетика

вiддiл МТЗ, господарський вiддiл; служба охорони працi

проектний департамент, а також його структурнi одиницi (комплексна проектна група, сектор артсвердловин та водопостачання);

служба охорони.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй , представництв та iнших відокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Їхніх найменувань, місцезнаходжень, ролі та перспектив розвитку немає.

В звiтному роцi змiн в органiзацiйнiй структурi АТ не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу - 32 особи. Позаштатних працiвникiв - 0 осіб, осiб, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осіб.

Фонд оплати працi за 2016 рiк становить 926 тис.грн. У порiвняннi з 2015 роком фонд оплати працi  збільшився на 164 тис.грн. 

На 2016 рік кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Товариства була вiдсутня. На 2017 рік кадрова програма Товариства, спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Товариства не затверджувалась.

 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Товариство не належить до будь-яких об"єднань юридичних осіб

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Товариство не проводить спільну діяльність

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї пiдприємства з боку третiх осiб не надходило.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються Товариством з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. і більше.

Придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи оцінюються за первісною вартістю, яка визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобів. Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції (з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій), часткової ліквідації об'єкта або його переоцінки.

Завершені витрати для поліпшення об'єкта основних засобів - на добудову, реконструкцію, модернізацію основних засобів відносяться на збільшення їх вартості.

Вартість робіт, здійснених для підтримання об'єкту в придатному для використання стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його використання, та витрати з технічного обслуговування, не впливають на балансову вартість об'єкту та відносяться на витрати.

Строки корисного використання основних засобів в Товаристві залежать від складу основних засобів.

Амортизація грунтується на таких строках корисного використання:

Будівлі ти споруди : 20-50 років   

Транспортні засоби   4-40 років

Машини та виробниче обладнання  8-20 років

Інструменти, прилади та інвентар  8-10 років

Інші основні засоби     4-5 років

У звітному році очікувані строки корисного використання та норми амортизації основних засобів переглядалися та внаслідок перегляду не змінювалися.

Нарахування амортизації в обліку здійснюється по кожному об'єкту прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введенні його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс) і призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за тим, в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання (тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан у якому він придатний до експлуатації).

Амортизацію об'єкта основного засобу слід припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату з якої цей актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання цього активу.

Переоцінка необоротних активів у звітному році Товариством не проводилась.

Інвестиційна нерухомість

Необоротні активи класифікуються як інвестиційна нерухомість, якщо вони є нерухомістю (землею, будівлею чи частиною будівлі або їх поєднанням), яка утримується Товариством в якості власника з метою отримання лізингових (орендних) платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей.

Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для отримання доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша-для використання в процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей.

У бухгалтерському обліку такі частини об'єкта нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть бути придбанні окремо, такий об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умов, що лише незначна його частина утримується для використання в процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей. До інвестиційної нерухомості належить :

o     будівля, що перебуває у власності Товариства або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг(оренду);

o     будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).

Якщо Товариство шляхом реалізації прав заставодержателя набуває право власності на земельні ділянки та будівлі, відповідно до яких чітко не визначений намір подальшого використання такі активи також класифікуються як інвестиційна нерухомість.

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Товариство оцінює та відображає її в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Нарахування амортизації в обліку здійснюється по кожному об'єкту прямолінійним методом протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введенні його в експлуатацію (оприбуткуванні на баланс). 

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта інвестиційної нерухомості визнаються витратами під час їх здійснення.

Товариство припиняє обліковувати в балансі об'єкт інвестиційної нерухомості під час його вибуття внаслідок продажу чи передавання у фінансовий лізинг (оренду) або якщо більше не очікується отримання будь-яких економічних вигід від його використання.

Запаси

Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Придбані (отримані) запаси на баланс Товариства зараховуються за первісною вартістю, виготовлені власними силами запаси відображаються в балансі за виробничою собівартістю. Придбані або виготовлені запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, вважається собівартість запасів, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів (якщо їх можна ідентифікувати), безпосередньо включаються в собівартість запасів і враховуються разом з ціною придбання. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). Застосовується постійна система оцінки запасів. Рішення щодо визнання запасів, які не принесуть в майбутньому економічної вигоди (неліквідних), та списання їх в бухгалтерському обліку приймається постійно діючою інвентаризаційною комісією по Товариству.

Для оцінки запасів при їх вибутті застосовується метод ФІФО - одиниці запасів, які були придбані або вироблені першими, продаються першими, а отже, одиниці, які залишаються в запасах на кінець періоду, є такими, що були придбаними або виготовленими останніми. Запаси на дату балансу відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Оперативний лізинг (оренда)

Оренда активів, за якою всі ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на активи, залишаються у орендодавця, класифікуються як операційна оренда. Щомісячні орендні платежі за угодою операційної оренди розглядаються як рентні, і відповідно, об'єкти оренди не визнаються необоротними активами Товариства.

Станом на звітну дату Товариство має майно отримане в операційну оренду.

Фінансовий лізинг (оренда)

Оренда основних засобів, коли товариство приймає на себе всі вигоди та ризики, пов'язані з правом власності на активи класифікується як фінансова оренда.  Об'єкти, які надійшли на умовах фінансової оренди, обліковується одночасно як актив на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку і зобов'язання на балансовому рахунку. Орендовані активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Платежі по фінансовому лізингу періодично повинні оплачуватись лізингодавцю та відображатися в звіті про фінансові результати як процентні витрати.

Станом на звітну дату Товариство не має майна, отриманого у фінансовий лізинг.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в балансі відображаються за очікуваною чистою вартістю реалізації. Облікові оцінки, що використовуються для створення резерву сумнівних боргів, базуються на аналізі суми дебіторської заборгованості на кінець року. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у складі інших операційних витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною, списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

Податки на прибуток

Розрахунок податку на прибуток, відстрочених податкових зобов'язань та відстрочених податкових активів Товариство проводить на виконання вимог МСФЗ 12 "Податки на прибуток".

Податок на прибуток у звітному році сплачувався Товариством по ставці 19 %.

Відмінність суми податку на прибуток, вирахуваного шляхом множення облікового прибутку. Відстрочені податки на прибуток, розраховані за методом зобов'язань на підставі балансу, виникають внаслідок існування тимчасових різниць між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою оцінкою для цілей фінансового обліку.

Основні тимчасові різниці можуть бути пов'язані з амортизацією основних засобів, переоцінкою певних необоротних активів, створенням забезпечень та резерву сумнівних боргів.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

До основних видів діяльності, що здійснюється Товариством і за рахунок чого Товариство отримало більше 10% чистого доходу за звітний рік, відносяться: послуги, пов"язані з будiвництвом артезiанських свердловин, водогонiв, розробкою проектно-кошторисної документацiї для об'єктiв водогосподарського, мелiоративного, гiдротехнiчного, господарського, промислово-громадського i сiльськогосподарського будiвництва, спорудженням гiдротехнiчних об'єктiв та iнженерних мереж, що склало 78,3% доходу за звітний рік та надання власного майна в оренду - 18,6% доходу за звітний рік .

Сумма доходу, що отримана Товариством становить 6811 тис грн., в тому числі:

- реалізація послуг в т.ч. різні спеціалізовані роботи, діяльність у сфері інжинірингу , геології та геодезії - 5504 тис.грн

- надання майна в оренду - 1307 тис.грн., середньо реалізаційна ціна  555.29  грн./м2 (2353.2кв.м)

В загальному обсязі послуг суми експорту немає.

Найбільш перспективними є послуги, пов"язані з будiвництвом артезiанських свердловин та водогонiв.

Обсяги виконання послуг ПАТ "СБК "Водпроект" залежать вiд сезонних змiн. Навеснi, влiтку та восени вони, вiдповiдно, збiльшуються, оскiльки сприятливi погоднi умови дозволяють виконувати геодезичну зйомку в бiльших обсягах. Взимку та за складних погодних умов навеснi й восени органiзацiя геодезичної зйомки ускладнюється в зв'язку з тим, що великий снiговий покрив та дощова погода не дозволяють працювати в польових умовах. Разом iз тим, зменшення обсягiв виконання землевпорядних робiт в зимово-осiннiй перiод вiдбувається за рахунок скорочення тривалостi свiтлового дня. Діяльність щодо надання майна в оренду не залежить від сезонних змін.

 ПАТ "СБК "Водпроект" забезпечує  геологiчнi, геофiзичнi, гiдрогеологiчнi, гiдрологiчнi, грунтово-мелiоративнi, культурно-технiчнi та iншi вишукування в основному на територiї Вiнницької, Хмельницької, Житомирської, Черкаської, Рівненської областей. Основними клiєнтами ПАТ "СБК "Водпроект" є: селищні ради Вінницької. Хмельницької  областей, Управління житлово-комунального господарства Могилів-Подільської міської ради, Комунальне підприємство Овруцької міської ради Житомирської обл., Виконавчий комітет Козятинської міської ради.  Надання власного майна в оренду відбувається в м.Вінниці, а основними орендарями є : Приватбанк, аптека-ТОВ ф-ма "Авіценна", консалтингова компанія - ТОВ "Адьютор", аудиторська ф-ма "Служба аудиту", ПП. "Конструкторське бюро "Капітель"

Основнi ризики в дiяльностi Товариства пов'язанi із зменшенням кількості замовлень, несвоєчасними платежами замовників та орендарів, зростанням цiн на ПММ, матерiали та обладнання.  Заходи щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв, прийняття участі у профiльних тендерах. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення послуг та ринкiв збуту послуг полягає у  постiйному покращеннi якостi послуг, що надаються. Канали збуту послуг - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на послуги, високої якостi наданих послуг, рекомендацiї, складенi йому iншими особами, реклама в засобах масової iнформацiї. Цiни на ПММ, матерiали та обладнання, необхiднi для діяльності товариства  та реконструкцiї основних засобiв товариства мають таку стрiмку динамiку зростання, що не дають можливостi товариству здiйснити свої намiри щодо удосконалення обладнання та транспорту.

Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть товариство, характеризується збитковою дiяльнiстю пiдприємств галузi внаслiдок неплатоспроможностi замовників, несвоєчасних розрахункiв за  виконанi роботи та наданi послуги, вiдсутностi стабiльних ринкiв збуту послуг та робіт, непомiрно високих цiн та їх нестабiльностi на паливно-мастильнi матерiали, обладнання.  Рiвень впровадження нових технологiй доволі високий. Конкуренцiя в галузi є високою через достатню кiлькість пiдприємств, що надають аналогiчні послуги та здійснюють аналогічні роботи.

Основними конкурентами ПАТ "СБК "Водпроект" в сферi бурiння свердловин є фiзичнi особи - приватнi пiдприємцi, якi надають аналогiчнi послуги. В проектних роботах, пов'язаних iз профiльними видами дiяльностi головним конкурентом Товариства є Вінницьке ТОВ "Подільській будівельний інжиніринг"

Особливiстю послуг та робіт, що надає товариство, є їх сезонний характер, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн обладнання, матерiали та ПММ.

Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на роботи та послуги, що надаються пiдприємством. Перспективнi плани розвитку  полягають у збiльшення обсягiв пiдрядних будiвельних, ремонтних та бурових робiт, та розробки проектно-кошторисної документацiї для об'єктiв водогосподарського, мелiоративного, гiдротехнiчного, господарського, промислово-громадського i сiльськогосподарського будiвництва. Товариство передбачає також розширення технологiчної бази з виготовлення технiчної документацiї з видачi державних актiв на право власностi або користування землею юридичним та фiзичним особам. Разом iз тим, в планах ПАТ "СБК "Водпроект" є  спорудження гiдротехнiчних об'єктiв та iнженерних мереж (зокрема, збiльшення сегменту спорудження iнженерних мереж на ринку), реконструкцiї гiдротехнiчних споруд на ставках та малих рiчках Вiнницької областi, очистки та благоустрою ставкiв та водоймищ. Важливим аспектом у дiяльностi Товариства буде проектування очисних споруд поверхневих стокiв у м. Вiнниця, налагодження водопостачання пiдприємств та населених пунктiв областi. 

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 5-6 осіб.

Товариство здійснює свою діяльність виключно в Україні

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

В 2012 році здійснювалось придбання малоцінки - 1 тис.грн, списання 3-х верстатів - 4 т.грн, продажу компресорної станції - 23 т.грн, грузового автомобіля - 3 тис.грн, повністю непригодної малоцінки та інструментів - 3 тис.грн.

В 2013 році здійснювалось поліпшення обладнання - 4 тис.грн, продаж основних засобів, що не використовувались у виробництві:обладнання СКСК - 20 тис.грн, транспорту: причіпів, 2 грузових автомобілів - 29 тис.грн, інших: 2 бензопили - 2 тис.грн, списання малоцінки - 1 тис.грн, інструментів приладів - 1 тис.грн.

В 2014 році здійснювалось поліпшення будинків та споруд - 1902 тис.грн, а саме капітальний ремонт 4 складських приміщень та 1 майстерні, продаж морально та фізично зношених та таких, що не використовувались у виробництві транспортних засобів - 10 тис.грн, а саме 2 грузових автомобілів. 

В 2015 році відбулось здійснення капітального ремонту  складського приміщення  та адмінбудівлі- 336 тис.грн, продажу виробничої бази 782 тис.грн., продаж таких, що не використовувались у виробництві та зношені на 100% екскаватора та причіпа.

В 2016 році відбулось придбання виробничого обладнання - 34 тис.грн.,  вибуття : машин та обладнання (первісна вартість 21 тис.грн)- знос 100 % , інструментів, інвентаря, меблів (первісна вартість 34 тис.грн)- знос 100 % ,а саме: продаж та списання таких, що не використовувались у виробництві .

На даний час Товариство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов"язаних з його господарською діяльністю.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

1.дата: Додаткова угода (до Договору 25.06.2015 р.) від 25.01.16 р.

 сторони правочину: ПАТ "СБК "Водпроект" - Целік Ольга Степанівна

 зміст: безвідсоткова поворотна фінансова допомога 

 сума: 15 тис.грн.

 підстава укладання: виробнича необхідність

 

2.дата: Додаткова угода (до Договору №01/13/Ф від 26.02.2013 р.) від 25.02.16 р.

 сторони правочину: ПАТ "СБК "Водпроект" - Нікітюк Ольга Володимирівна 

 зміст: продовження терміну користування безвідсотковою поворотною фінансовою допомогою 

 сума: 0 тис.грн.

 підстава укладання: виробнича необхідність

 

3.дата: 01.01.2016 р.

 сторони правочину: ПАТ "СБК "Водпроект" - Целік Олександр Миколайович 

 зміст: оренда автомобіля

 сума: 23 тис.грн.

 підстава укладання: виробнича необхідність

 методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину :договірна ціна

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Товариству належать основні засоби - 1556 тис.грн. та інвестиційна нерухомість - 3178 тис.грн. Значних правочинів щодо основних засобів протягом звітного року не здійснювалось. Ступінь використання обладнання - 45%.

На пiдставi укладених договорiв, Товариством передано в оперативну оренду  ПАТ "КБ "Приватбанк",  ТОВ "Фірма "Авіценна" ", консалтингова компанія - ТОВ "Адьютор", аудиторська ф-ма "Служба аудиту", ПП. "Конструкторське бюро "Капітель" та іншим юридичним особам та фiзичними особам-пiдприємцям вiльнi примiщення в адміністративній будівлі Товариства.  Само Товариство орендувало у СПД Горбонос О.В. в 4 кварталі 2016 р. два екскаватори.

Спосiб утримання основних засобiв - за власнi кошти Товариства та фінансову допомогу. Адміністративна будівля Товариства знаходиться за адресою : м.Вінниця, Хмельницьке шосе,13. Решта основних засобів Товариства зберігається на майданчику за адресою: м.Вінниця, вул.Гната Мороза,102.

Дiяльнiсть Товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi.

На даний час Товариство не планує капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.                                                                                               

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Економічна криза в Українi, вiдсутнiсть стабiльних державних капiталовкладень в будiвництво об'єктiв водогосподарського призначення, порiвняно низький матерiальний стан замовників вiдчутно впливають на обсяги замовлень на основнi вили послуг, якi надаються АТ "СБК "Водпроект". Зменшується кiлькiсть замовлень на проектування об'єктiв водогосподарського, гiдротехнiчного, господарського, промислово -громадського i сiльськогосподарського будiвництва. Повнiстю припинено роботи з проектування осушувальних та зрошувальних систем у Вiнницькiй областi, оскiльки даний вид дiяльностi також потребує пiдтримки й iнвестицiй з боку органiв державної влади. Варто зазначити, що окрiм згаданих проблем iстотний вплив на фiнансово-економiчну стабiльнiсть в профiльнiй сферi Товариства мають також брак коштiв на оновлення основних засобiв виробництва, недостатня оснащенiсть виробничих процесiв, значне зростання вартостi витратних матерiалiв, сезонний рiст цiн на паливно-мастильнi матерiали тощо, а також частi змiни в податковому законодавствi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень доволi висока.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

Товариством в звiтному перiодi штрафнi санкцiї (штрафи, пенi, неустойки) i компенсацiї за порушення законодавства сплачені в розмірі 633 тис.грн.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Робочого капiталу недостатньо. Товариство користується  фінансовою допомогою на зворотній основі. Iнвестицiї вiдсутнi.

За результатами діяльності за 2016 рік :

Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,0012, що свідчить про відсутність грошових коштів та їх еквівалентів для покриття короткострокових зобов'язань (позитивне значення 0,25 - 0,5).

Коефіцієнт покриття (загальна ліквідність) 0,6012 свідчить про те, що Підприємство  не має можливості погасити в повному обсязі свої поточні зобов'язання перед кредиторами (позитивне значення 1,0 - 2,0).

Коефіцієнт фінансової незалежності визначає частку коштів власників Підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно Підприємства. Характеризує можливість Підприємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від позикових коштів (позитивне значення 1,0). За даними розрахунку даний показник 0,1383 свідчить про те, що Підприємство  залежне від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом становить 0,1604 (позитивне значення 0,5 - 1,0).

 На підставі аналізу показників фінансового стану , видно , що Товариство неліквідне та залежне від зовнішніх джерел фінансування.

  Можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг та робіт, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики, придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення   поточних зобов'язань.

 

 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

В 2016 роцi був укладений договір на виконання робіт вартістю 1 243 тис.грн. та договори оренди на 116  тис.грн. В 2017 році, після закінчення робіт та розрахунків, очікується прибуток на рівні 627 тисячі гривень.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

В наступному роцi Товариство не планує капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.  Полiпшення фiнансового стану планується за рахунок залучення нових замовників, можливо поточного ремонту технiки i обладнання.

Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства  в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на обладнання i матерiали, ПММ, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Дослiдження та розробки товариством не проводяться.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10  або більше відсотків активів Товариства станом на початок року - немає.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

1)  У зв"язку з припиненням дiї лiцензiї ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача , Наглядовою радою Товариства було прийнято рiшення про замiну зберiгача ТОВ "ТЦП "Тетраiдер" , але станом на 31.12.2016 року договір з іншою депозитарною установою поки не укладений.

 

2). Аналiтична довiдка за останні 3 роки (тис.грн):

                                                       РОКИ

   Показник                     за МСФЗ:     2016           2015           2014      

Усього активів                                10755           9740           9986                   

Основні засоби (за залишковою вартістю)  4734           5102           5959                  

Довгострокові фінансові інвестиції           --              --           --                 

Запаси                                           3623           2677           1999                   

Сумарна дебіторська заборгованість          1938           1943           2013                  

Грошові кошти та їх еквіваленти              11              4              10               

Власний капітал                            1487           2079            640                     

Статутний капітал                                5429           5429          5429               

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3954          -3362          -4801                 

Довгострокові зобов'язання                    --             --             1652                

Поточні зобов'язання                         9268           7661           7694               

Чистий прибуток (збиток)                     -592           1439          -1614

 

     

 

 

 

 

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

2448.000

1556.000

0.000

0.000

2448.000

1556.000

- будівлі та споруди

2300.000

1396.000

0.000

0.000

2300.000

1396.000

- машини та обладнання

8.000

26.000

0.000

0.000

8.000

26.000

- транспортні засоби

140.000

134.000

0.000

0.000

140.000

134.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

2654.000

3178.000

0.000

0.000

2654.000

3178.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

2654.000

3178.000

0.000

0.000

2654.000

3178.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

5102.000

4734.000

0.000

0.000

5102.000

4734.000

 

Пояснення :  Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Строки корисного використання основних засобів в товаристві залежать від складу основних засобів. Будівлі ти споруди - 20-50 років, Транспортні засоби - 4-40 років

Машини та виробниче обладнання - 8-20 років, Інструменти, прилади та інвентар - 8-10 років

Інші основні засоби -  4 - 5 років.Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення не більше 45%.

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв склала 4032 тис.грн. Сума зносу - 2476 тис.грн або 61,4% первiсної вартостi. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року склала 1556 тис.грн.

Первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості, до складу якої входять тільки бідівлі, 5278 тис. грн., сума зносу - 2100 тис.грн або 39,8% первiсної вартостi. Залишкова вартiсть інвестиційної нерухомості на кiнець року склала 3178 тис.грн.

Основні засоби: Знос будівель та споруд за звiтний перiод - 37,7%,первiсна вартiсть - 2242 тис.грн., сума зносу - 846 тис.грн; знос машин та обладнання - 95,9%,первiсна вартiсть - 641 тис.грн., сума зносу - 615 тис.грн;  знос транспортних засобiв - 87,7%,первiсна вартiсть - 1090 тис.грн., сума зносу - 956 тис.грн;  знос інших - 100%, первiсна вартiсть - 59 тис.грн., сума зносу - 59 тис.грн.

Змiни в вартостi основних засобiв , в тому числі з інвестиційною нерухомістю вiдбулись за рахунок:

- амортизацiї, що склала 429 тис. грн,

- надходження будинків та споруд - 27 тис.грн, а саме: капітального ремонту  складських приміщеннь, адмінбудівлі, тощо

- придбання виробничого обладнання - 34 тис.грн.

- переміщення будинків та споруд з групи "основні засоби" до групи "інвестиційна нерузомість" - 807 тис.грн.

- вибуття : машин та обладнання (первісна вартість 21 тис.грн)- знос 100 % , інструментів, інвентаря, меблів (первісна вартість 34 тис.грн)- знос 100 % ,а саме: продаж та списання таких, що не використовувались у виробництві .

Обмежень на використання майна Товариства немає.

 

 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

1487

2079

Статутний капітал (тис.грн.)

5429

5429

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

5429

5429

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1487.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(5429.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

       

 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

 

д/н

0.00

0.000

д/н

Податкові зобов'язання

Х

322.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

1790.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

7156.00

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

9268.00

Х

Х

Опис

До поточних зобов'язань на пiдприємствi станом на 31.12.2016 року вiдносять:

-Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 2316 тис. грн.

-Розрахункiи з бюджетом,  та позабюджетними фондами - 322 тис. грн., в тому числi з податку на прибуток - 7 тис.грн;

-Заборгованiсть по розрахунках зi страхування - 130 тис. грн.;

-З оплати працi - 75 тис.грн;

-Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв - 1270 тис.грн;

-Iншi поточнi зобов'язання  - 5155 тис. грн.

У складi iнших поточних зобов'язань вiдображено заборгованiсть  по розрахунках з пiдзвiтними особами та iншими кредиторами, в т.ч. заборгованiсть по безвiдсотковiй поворотнiй фiнансовiй допомозi, яка становить  1790 тис.грн.

Довгострокових зобов'язань на пiдприємствi станом на 31.12.2016 року немає.

           

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
                   що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

06.06.2016

07.06.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                          

 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

0

0

3

2016

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

ні

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                          

 

X

Інше

ні

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

позачергові збори в звітному році не скликались

       

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

3

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

2

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інші (запишіть)

не проводила

       

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засіданнянаглядової ради протягом останніх трьох років?3

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

Стратегічного планування                               

 

X

Аудиторський 

 

X

З питань призначень і винагород                       

 

X

Інвестиційний 

 

X

Інші (запишіть)                                       

ні не створені

       

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                         

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди          

X

 

Інше                                    

ні

       

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                               

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого або ревiзiйного органiв Товариства.

       

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)                                                                         

Обрано всіх нових членів Наглядової ради

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  2 осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                           

X

 

Положення про виконавчий орган 

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                       

ні

       

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                 

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (запишіть)                                       

ні

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень                     

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором            

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів            

 

X

Інше (запишіть)                                       

не змінювали

       

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )                                     

X

 

Наглядова рада                                        

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства    

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант           

X

 

Перевірки не проводились                              

 

X

Інше (запишіть)                                       

ні

       

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                         

 

X

За зверненням виконавчого органу                       

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

ні

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

 

X

Випуск депозитарних розписок                          

 

X

Випуск облігацій                                      

 

X

Кредити банків                                        

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

 

X

Інше (запишіть)                                       

не визначились

       

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

 

Так, плануємо розпочати переговори                    

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 

X

Не визначились                                        

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий:д/н

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 д/н

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"

за ЄДРПОУ

01039607

Територія  ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

0510100000

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ

за КВЕД

71.12

Середня кількість працівників  32

 

 

Одиниця виміру : тис. грн.

 

 

Адреса 21036 Вiнницька область м.Вiнниця Хмельницьке шосе, 13, т.(0432) 655-855 ,

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

             

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД

1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

--

1

9

первісна вартість

1001

69

71

71

накопичена амортизація

1002

69

70

62

Незавершені капітальні інвестиції

1005

10

448

1

Основні засоби

1010

2448

1556

6170

первісна вартість

1011

5090

4032

9993

знос

1012

2642

2476

3823

Інвестиційна нерухомість

1015

2654

3178

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

4214

5278

--

Знос інвестиційної нерухомості

1017

1560

2100

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

--

--

--

інші фінансові інвестиції

1035

--

--

--

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

5112

5183

6180

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2677

3623

2385

Виробничі запаси

1101

2602

3404

329

Незавершене виробництво

1102

75

219

2056

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

649

459

1382

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

--

--

--

з бюджетом

1135

5

4

3

у тому числі з податку на прибуток

1136

1

--

--

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1289

1475

1664

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

4

11

--

Рахунки в банках

1167

4

11

--

Витрати майбутніх періодів

1170

4

--

7

Інші оборотні активи

1190

--

--

255

Усього за розділом II

1195

4628

5572

5696

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

--

Баланс

1300

9740

10755

11876


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                   1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400

5429

5429

5429

Капітал у дооцінках

1405

--

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

--

Резервний капітал

1415

12

12

12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-3362

-3954

-260

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

2079

1487

5181

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

 

1500

--

--

--

Довгострокові кредити банків

1510

--

--

1682

Інші довгострокові зобов'язання

1515

--

--

--

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Усього за розділом II

1595

--

--

1682

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

--

--

272

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

 

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

2056

2316

2549

розрахунками з бюджетом

1620

212

322

46

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

7

--

розрахунками зі страхування

1625

84

130

190

розрахунками з оплати праці

1630

60

75

157

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

407

1270

351

Поточні забезпечення

1660

--

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

4842

5155

1448

Усього за розділом IІІ

1695

7661

9268

5013

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,

 утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

--

--

--

Баланс

1900

9740

10755

11876

 

 

Для нарахування амортизації товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Балансова вартість по видах основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією

У складі нематеріальних активів відображено програмне забезпечення.

Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.

Товариство не має створених основних засобів.

Товариство не має збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

Станом на звітну дату запасів, переданих у заставу, немає.

Дебіторська заборгованість покупців  в звітному  році зменшилась на 190 тис. грн.  та склала станом на 31.12.2016 року 459 тис. грн. У складі іншої поточної заборгованості відображено заборгованість по орендній платі, за виконавчими листами та заборгованість за виданими авансами.

 

 

 

 

 

 

Директор

________________

Целік Олександр Миколайович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тебекіна Валентина Павлівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"

за ЄДРПОУ

01039607

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2016 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД

1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

5504

2323

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(5309)

(4046)

Валовий:  

     прибуток 

2090

195

--

     збиток 

2095

(--)

(1723)

Інші операційні доходи 

2120

1446

4853

Адміністративні витрати 

2130

(1250)

(1208)

Витрати на збут

2150

(1)

(1)

Інші операційні витрати 

2180

(1049)

(430)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

--

1491

     збиток  

2195

(659)

(--)

Дохід від участі в капіталі 

2200

--

--

Інші фінансові доходи 

2220

--

--

Інші доходи 

2240

75

900

Фінансові витрати 

2250

(--)

(252)

Втрати від участі в капіталі 

2255

(--)

(--)

Інші витрати 

2270

(--)

(698)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

--

1441

збиток

2295

(584)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-8

-2

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

--

1439

     збиток 

2355

(592)

(--)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

--

--

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

--

--

Накопичені курсові різниці

2410

--

--

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

--

--

Інший сукупний дохід

2445

--

--

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

--

--

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

--

--

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-592

1439

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

4686

3164

Витрати на оплату праці

2505

926

762

Відрахування на соціальні заходи

2510

206

306

Амортизація

2515

433

857

Інші операційні витрати

2520

1459

1294

Разом

2550

7710

6383

 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

21714000

21714000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

21714000

21714000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

(  0.02726350)

0.06627060

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2615

(  0.02726350)

0.06627060

Дивіденди на одну просту акцію 

2650

--

--

 

Станом на 31.12.2016 року непокритий збиток становить 3954 тис. грн., який сформувався внаслідок непокритого збитку станом на 01.01.2016 року в сумі 3362 тис. грн., збільшеного на суму отриманого чистого збитку за результатами господарської діяльності за 2016 року в сумі 592 тис. грн.

 

 

Директор

________________

Целік Олександр Миколайович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тебекіна Валентина Павлівна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"

за ЄДРПОУ

01039607

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2016 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД

1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітнийперіод

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1870

1413

Повернення податків і зборів

3005

--

--

у тому числі податку на додану вартість

3006

--

--

Цільового фінансування

3010

--

--

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

7039

2990

Надходження від операційної оренди

3040

613

713

Інші надходження

3095

18

--

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(766)

(629)

Праці

3105

(731)

(783)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(327)

(526)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(717)

(391)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(2)

(3)

Зобов'язання з податку на додану вартість

3117

(357)

(155)

Зобов'язання з інших податків і зборів

3118

(358)

(233)

Витрачання на оплату авансів

3135

(3574)

(1004)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(24)

(630)

Інші витрачання

3190

(2979)

(1234)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

422

-81

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

--

--

необоротних активів

3205

90

895

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Надходження від погашення позик

3230

--

53

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(--)

(--)

необоротних активів

3260

(520)

(350)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-430

598

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

--

--

Отримання позик

3305

15

784

Інші надходження

3340

--

--

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(--)

(--)

Погашення позик

3350

--

714

Сплату дивідендів

3355

(--)

(--)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(--)

(593)

Інші платежі

3390

(--)

(--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

15

-523

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

7

-6

Залишок коштів на початок року

3405

4

10

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

--

--

Залишок коштів на кінець року

3415

11

4

 

Станом на 31.12.2016 р :

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить - 422 тис. грн. (надходження).

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить - 430 тис. грн. (видаток).

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить - 15 тис. грн. (надходження).

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi товариства за звiтний рiк є надходження грошових коштiв в сумi - 7 тис. грн.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

Станом на 31.12.2016 року на Пiдприємствi залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв становить 11 тис. грн., в тому числi грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточному рахунку Пiдприємства - 11 тис. грн.

 

 

 

Директор

________________

Целiк Олександр Миколайович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тебекiна Валентина Павлiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата (рік, місяць,  число)

2017

01

01

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект"

за ЄДРПОУ

01039607

 

Звіт про власний капітал

за 2016 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД

1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

5429

--

--

12

-3362

--

--

2079

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

Виправлення помилок

4010

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни

4090

--

--

--

--

--

--

--

--

Скоригований залишок на початок року

4095

5429

--

--

12

-3362

--

--

2079

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

--

--

--

--

-592

--

--

-592

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до резервного капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення заборгованості з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у капіталі

4295

--

--

--

--

-592

--

--

-592

Залишок на кінець року

4300

5429

--

--

12

-3954

--

--

1487

 

Станом на 31.12.2016 року Статутний капiтал Товариства сформовано i сплачено у розмiрi 5428500 гривень, що складає 100% загального його розмiру.

Станом на 31.12.2016 року на Пiдприємствi резервний капiтал створено в розмiрi 12 тис.грн, що становить 0,22% вiд статутного капiталу Товариства.

Вилученого та неоплаченого капiталу немає.

Загалом розмiр власного капiталу Товариства дорiвнює 1487 тис.грн.

 

 

Директор

________________

Целiк Олександр Миколайович

 

(підпис)

 

 

 

 

Головний бухгалтер    

________________

Тебекiна Валентина Павлiвна

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки,

 що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик

та iншi пояснення i розкриття iнформацiї

Публiчного акцiонерного товариства

"Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект"

станом на 31 грудня 2016 року.

 

ЗМIСТ

 

Звiт про фiнансовий стан     13

Звiт про прибутки та збитки i iнший сукупний дохiд   14

Звiт про рух коштiв (за прямим методом)  15

Звiт про змiни у власному капiталi 16

     

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк  16

1     Загальна iнформацiя     16

2     Основа складання фiнансової звiтностi    18

3     Випущенi новi та переглянутi МСФЗ  18

4     Iстотнi облiковi полiтики    22

5     Суттєвi облiковi оцiнки i судження 29

6     Нематерiальнi активи    29

7     Основнi засоби    30

8     Iнвестицiйна нерухомiсть     31

9     Грошовi кошти та їх еквiваленти    31

10    Запаси      31

11    Дебiторська заборгованiсть   32

12    Власний капiтал   32

13    Зобов'язання товариства 32

14    Доходи  товариства      33

15    Собiвартiсть реалiзованих послуг   33

16    Адмiнiстративнi витрати 33

17    Витрати на збут   33

18    Iншi операцiйнi витрати 33

19    Фiнансовi витрати 34

20    Звiт про рух грошових коштiв 34

21    Операцiї з пов'язаними сторонами   34

22    Iнформацiя за сегментами     34

23    Податок на прибуток     35

24    Прибуток (збиток) на акцiю   36

25    Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi 36

26    Подiї пiсля звiтного перiоду 36

27    Затвердження фiнансової звiтностi  36

 

 

 

 

 

Звiт про фiнансовий стан  на 31 грудня 2016 року

                                                                                                                                                        (тис. грн.)

Стаття звiту      Прим. На 31.12.2016р.   На 31.12.2015р.

1     2     3     3

Активи                 

Необоротнi активи           

Нематерiальнi активи    6     1     -

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї  7     448   10

Основнi засоби    7     1556  2448

Iнвестицiйна нерухомiсть     8     3178  2654

Необоротнi активи       5183  5112

Оборотнi активи             

Запаси      9     3623  2677

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги   11    459   649

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами      11         

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом      11    4     5

в т.ч. дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток                1

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  11    1475  1289

Грошовi кошти та їх еквiваленти    10    11    4

Витрати майбутнiх перiодiв   11          4

Iншi оборотнi активи    11         

Оборотнi активи         5572  4628

Всього активiв          10755 9740

Капiтал та зобов'язання           

Капiтал                

Акцiонерний капiтал     12    5429  5429

Капiтал у дооцiнках     12         

Додатковий капiтал      12         

Резервний  капiтал      12    12    12

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)    12    (3954)      (3362)

Всього капiтал          1487  2079

Зобов'язання                

Довгостроковi зобов'язання              

Вiдстроченi податковi зобов'язання 13         

Довгостроковi кредити банку  13         

Iншi довгостроковi зобов'язання    13         

Довгостроковi забезпечення   13         

Всього довгостроковi зобов'язання             

Поточнi зобов'язання              

Короткостроковi кредити банкiв     13         

Векселi виданi    13         

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 13         

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   13    2316  2056

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками  з бюджетом 13    322   212

в т.ч. кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток   13    7    

Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування   13    130   84

Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi   13    75    60

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 13    1270  407

Iншi поточнi зобов'язання    13    5155  4842

Всього  поточнi зобов'язання       9268  7661

Всього капiтал i  зобов'язання           10755 9740

 

 

Звiт про прибутки та збитки i iнший сукупний дохiд за рiк,

що закiнчився 31 грудня 2016 року

                                                                                                                                  ( тис. грн.)

Стаття звiту      Прим. Звiтний рiк Попереднiй рiк

                 

Триваюча дiяльнiсть               

Дохiд  вiд реалiзацiї   14    5504  2323

Собiвартiсть реалiзацiї 15    (5309)      (4046)

Iншi операцiйнi доходи 14    1446  4853

Адмiнiстративнi витрати 16    (1250)      (1208)

Витрати на збут   17    (1)   (1)

Iншi операцiйнi витрати 18    (1049)      (430)

Результат операцiйної дiяльностi         (659) 1491

Iншi фiнансовi доходи   14         

Фiнансовi витрати 19          (252)

Результат фiнансової дiяльностi                (252)

Iншi доходи 14    75    900

Iншi витрати      18          (698)

Прибуток до оподаткування вiд триваючої дiяльностi         (584) 1441

Витрати (доходи) з податку на прибуток   18    (8)   (2)

Прибуток вiд триваючої дiяльностi             

Дiяльнiсть, що припиняється             

Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк вiд припиненої дiяльностi               

Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк       (592) 1439

Iнший сукупний дохiд              

Податок на прибуток пов'язаний з сукупним доходом               

Iнший сукупний дохiд за звiтний рiк, за вирахуванням податкiв              

Всього сукупний дохiд за вирахуванням податкiв       (592) 1439

 

 

 

Звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився 31 грудня 2016 року

 (за прямим методом)

( тис. грн.)

Стаття Звiту      Прим. За  рiк, що закiнчився  За попереднiй рiк

1     2     3     4

Операцiйна дiяльностi             

Надходження вiд :

Реалiзацiї  продукцiї (товарiв, робiт, послуг)       1870  1413

Повернення податку на додану вартiсть               

Цiльове фiнансування              

Надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв       7039  2990

Надходження вiд повернення авансiв            

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках               

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв)             

Надходження вiд операцiйної оренди       613   713

Iншi надходження        18   

Витрачання на оплату за товари (роботи, послуги)           (766) (629)

Витрачання на оплату працi         (731) (783)

Витрачання на вiдрахування на соцiальнi заходи       (327) (526)

Зобовязань з податкiв i зборiв           (717) (391)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток           (2)   (3)

Витрачання на сплату податку на додану вартiсть            (357) (155)

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв       (358) (233)

Витрачання   на  оплату авансiв          (3574)      (1004)

Витрачання на оплату повернення авансiв        (24)  (630)

Витрачання на оплату цiльових внескiв               

Iншi витрачання         (2979)      (1234)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi   20    422   -81

Iнвестицiйна дiяльнiсть           

Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв       90    895

Надходження вiд погашення позик                53

Витрачання на придбання необоротних активiв          (520) (350)

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi       20    -430  598

Фiнансова дiяльнiсть              

Отримання позик         15    784

Iншi надходження            

Погашення позик              714

Погашення вiдсоткiв                (593)

Iншi платежi                

Чистий рух грошових вiд фiнансової дiяльностi  20    15    -523

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод         7     -6

Залишок коштiв на початок року           4     10

Вплив змiни валютних курсiв             

Залишок коштiв на кiнець року            11    4

 

 

 

Звiт про змiни у капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року

                                                                                                                                                                                                                         ( тис. грн.)

Статтi      Акцiонерний капiтал     Капiтал у дооцiнках     Резервний капiтал Нерозподi-лений прибуток (непокритий збиток) Всього

1     2                 3     4

Примiтка    12    12    12    12   

Залишок на 31.12.2014р. 5429        12    (4801)      640

Коригування                       

Скоригований залишок на 31.12.2014 р.    5429        12    (4801)      640

Рух капiталу в 2015 роцi                            

Чистий прибуток (збиток) за 2015 рiк                       1439  1439

Iнший сукупний дохiд                          

Рекласифiкацiї елементiв капiталу                         

Iншi змiни в капiталi                         

Всього змiн у капiталi за 2015 рiк                   1439  1439

Залишок на 31.12.2015р. 5429        12    (3362)      2079

Коригування                       

Скоригований залишок на 31.12.2015 р.    5429        12    (3362)      2079

Рух капiталу в 2016 роцi                            

Чистий прибуток (збиток) за 2016 рiк                       (592) (592)

Iнший сукупний дохiд                          

Рекласифiкацiї елементiв капiталу                         

Iншi змiни в капiталi                         

Всього змiн у капiталi за 2016 рiк                   (592) (592)

Залишок на 31.12.2016 р.     5429        12    (3954)      1487

 

Примiтка 1. Загальна iнформацiя

1.1 Основнi вiдомостi про товариство

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект" мало найменування "Вiдкрите акцiонерне товариство "Проектно-вишукувальний iнститут по проектуванню об'єктiв водогосподарського будiвництва "Вiнницяводпроект", яке перейменувалося рiшенням зборiв акцiонерiв вiд 16.10.2007 року. 

 Товариство є також правонаступником майна, майнових прав i обов'язкiв реорганiзованого шляхом приєднання до ВАТ "СБК "Водпроект" вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницька спецiалiзована пересувна механiзована колона №251" (код ЄДРПОУ 05387191) зареєстрованого реєстрацiйною палатою Вiнницької мiської ради, наказ №380-Р вiд 21 липня 1998 року, реєстрацiйний № 1987.

Вiдкрите акцiонерне товариство "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект" перейменовано в публiчне акцiонерне товариство "Спецiалiзована будiвельна компанiя "Водпроект" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року (протокол №1). Цим же рiшенням затверджена нова редакцiя статуту товариства та проведено його державну реєстрацiю 22.04.2014 року за №11741050017000088. 

Товариство при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi керується чинним законодавством України, зокрема Законами України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законодавчими актами, в тому числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР).

Для стабiльної та безперервної дiяльностi в товариствi розроблено внутрiшнi положення: Статут та iншi внутрiшнi оперативнi документи (iнструкцiї, правила, накази, розпорядження i т.п.).

Органiзацiйна структура товариства визначена Статутом. Власних фiлiй та представництв станом на звiтну дату товариство не має.

Юридична адреса: 21100, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.13    

Телефон (0432) 65-58-57, 65-58-55.

Поточний рахунок 26002060315576 у Вiнницькiй фiлiї ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 302689.

Iдентифiкацiйний код 01039607.

Станом на 31.12.2016 року у ПАТ "СБК "Водпроект" працювало 31 чоловiк.

Iнформацiя про господарську дiяльнiсть товариства

Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.

Основнi види дiяльностi:

-     43.99 - iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у;

-     71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах;

-     46.90 - неспецiалiзована оптова торгiвля; 

-     41.20 - будiвництво  житлових i нежитлових будiвель;

-     42.21 - будiвництво трубопроводiв.

Фактори ризику

Потенцiйними факторами (чинниками) ризику, пов'язаними з iнвестуванням у цiннi папери товариства може бути наступне.

      - зменшення поточної частки акцiонера у статутному капiталi - ризик може реалiзуватися у випадку проведення додаткової емiсiї акцiй. Емiтент не планує та не приймав рiшення про додатковий випуск акцiй;

      - обмеження виплати дивiдендiв за емiтента - ризик мiнiмальний. Рiшення про виплату дивiдендiв приймають акцiонери на загальних зборах;

      - обмеження можливостi акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв - ризик мiнiмальний через iснування товариства у органiзацiйно-правовiй формi публiчного акцiонерного товариства, статутнi документи якого вiдповiдно до законодавства передбачають високi стандарти корпоративного управлiння та захисту прав акцiонерiв.

Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану:

- ризик припинення дiяльностi, що може спричинити збiльшення собiвартостi наданих послуг та адмiнiстративних витрат та призвести до зниження доходу емiтента;

- нерентабельнiсть - емiтент повiдомляє про збитки у звiтному роцi та припускає можливiсть збиткiв у наступному роцi чи в подальшому;

- ризики, пов'язанi з судовими процесами в звiтному перiодi, оскiльки товариство виступало суб'єктом судових спорiв;

- в результатi кризових явищ в економiцi, неможливiсть своєчасного розрахунку за залученими коштами спричиняє застосування значних фiнансових санкцiй;

- ризик, пов'язаний зi зниженням попиту на оренду нерухомостi виробничого призначення.

Полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:

      - податкове навантаження - високi податки або вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв;

      - полiтична нестабiльнiсть;

      - зростання iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому.

1.2. Застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. За рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року  накопиченi збитки товариства складають 3 954 тис. грн.

Дiяльнiсть товариства здiйснювалася в середовищi, обумовленому негативною ситуацiєю в Українi. У результатi полiтичних i економiчних потрясiнь вiдбулося поглиблення iснуючої в країнi економiчної кризи, зростання дефiциту державного бюджету та подальшого скорочення валютних резервiв Нацiонального банку України.

Кiнцевий результат розвитку та наслiдки полiтичної та економiчної кризи важко спрогнозувати, оскiльки керiвництво товариства не може передбачити всi тенденцiї, якi могли б вплинути на економiку України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на фiнансовий стан товариства. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов'язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв.

Але, враховуючи досвiд дiяльностi товариства в умовах фiнансово-економiчної кризи попереднiх рокiв, керiвництво вважає об'рунтованим складання цiєї фiнансової звiтностi на основi припущення, що товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Також, керiвництво планує здiйснювати наступнi заходи щодо зниження рiвня збиткiв:

- за рахунок пiдвищення ефективностi витрат - оптимiзацiя операцiйних витрат;

- за рахунок збiльшення обсягiв доходу вiд операцiйної оренди.

Примiтка 2. Основа складання фiнансової звiтностi

Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi. Функцiональною валютою товариства є нацiональна валюта України - гривня. Звiтний перiод пiдприємства спiвпадає з календарним роком.

Заява про вiдповiднiсть

Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).

 

Примiтка 3. Випущенi новi та переглянутi МСФЗ.

 

3.1. Перелiк стандартiв та тлумачень, якi були опублiкованi РМСБО, та набули чинностi для фiнансового року, який починається 01 сiчня 2016 року

Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, яку застосовувало товариство при складаннi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, за винятком прийнятих нових стандартiв i роз'яснень, що вступили в силу на 1 сiчня 2017 року. Товариство не застосувало достроково будь-якi iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.

Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча ПАТ СБК "Водпроект" вперше застосувало цi новi стандарти i поправки в 2016 роцi, вони не мають iстотного впливу на його рiчну фiнансову звiтнiсть.

Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки описанi нижче:

 

1) МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання"

 

МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ.

МСФЗ 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.

Оскiльки ПАТ СБК "Водпроект"  вже складає звiтнiсть за МСФЗ, а його дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, то даний стандарт не застосовується до фiнансової звiтностi товариства.

 

 

2) Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"

 

Поправки до МСФЗ 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що ранiш облiкованi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбанi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ 11 було включено виключення зi сфери застосування, вiдповiдно до якого данi поправки не застосовуються, якщо сторони спiльної операцiї знаходяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж сторони,  що володiє кiнцевим контролем i такий контроль носить постiйний характер.

Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть ПАТ СБК "Водпроект", оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.

 

3) Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 38 "Нематерiальнi активи"

 

Поправки роз'яснюють принципи методу для амортизацiї необоротних активiв заснованого на виручцi.

Цi принципи полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi  споживаються в межах використання активу. Заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв. Поправки до МСБО 38 дозволяють в обмежених випадках використовувати метод амортизацiї, заснований на виручцi до нематерiальних активiв.

Поправки застосовуються перспективно для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.

Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки воно не використовувало заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.

 

4) Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 41 "Сiльське господарство"

 

Поправки вносять змiни до вимог з облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодових культур.

Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.

Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть ПАТ СБК "Водпроект", оскiльки у товариства вiдсутнi бiологiчнi активи.

 

5) Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть"

 

Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах.

Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування i до цiєї дати.

Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть ПАТ СБК "Водпроект", оскiльки товариство не здiйснювало будь-яких iнвестицiй.

 

6) "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр."

 

Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Документ включає в себе наступнi поправки:

 

Поправки до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"

Вибуття активiв здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що при мiграцiї активу з категорiї "призначенi для продажу" в категорiю  "призначенi для розподiлу власникам" i навпаки, така перекласифiкацiя  вважається продовженням початкового плану  i не вважається новим планом з вибуття. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається.

Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.

 

Поправки до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"

(I) Договори на обслуговування

Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, який передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є iз подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку.

(II) Застосування поправок в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi

Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значним оновленням iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi.

Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.

 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам"

Поправка уточнює, що ставка дисконтування зобов'язань по програмi винагород по закiнченнi трудової дiяльностi визначається на основi ринкової прибутковостi високоякiсних корпоративних облiгацiй. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй використовується ринкова дохiднiсть державних облiгацiй, виражених в данiй валютi. Валюта та умови корпоративних або державних облiгацiй повиннi вiдповiдати валютi i розрахунковим умовам зобов'язань  по програмi винагород по закiнченнi трудової дiяльностi.

Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.

 

Поправки до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"

Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або включатися з допомогою перехресного посилання з промiжної фiнансової звiтностi на iнший звiт, який доступний користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в тi ж термiни, що i сама промiжна фiнансова. Якщо користувачi фiнансової звiтностi не мають доступу на тих же умовах i в тi ж термiни до iнформацiї, включеної за допомогою перехресних посилань, то промiжний фiнансовий звiт є неповним. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.

Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть ПАТ СБК "Водпроект".

 

7) Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", щодо iнiцiативи в сферi розкриття iнформацiї

 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги до даного МСБО. Поправки роз'яснюють наступне;

- порядок розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi та роз'яснюють вимоги до суттєвостi.

 - у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд необхiдно подавати окремим рядком частки iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi з роздiльним поданням частки в статтях, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiкованi до складу прибутку або збитку;

- окремi статтi у звiтi про фiнансовий стан та звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд можуть бути дезагрегованi;

- у органiзацiї є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi

Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть товариства.

 

8) Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi  та спiльнi пiдприємства"

 

Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою компанiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю. Крiм того, поправки роз'яснюють, що материнська компанiя - iнвестицiйна органiзацiя повинна консолiдувати свою дочiрню компанiю, якщо та не вважається iнвестицiйною, але надає материнськiй компанiї допомiжнi послуги.

Поправка до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" передбачає, що якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, то при застосуваннi методу дольової участi така органiзацiя може зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних дочiрнiх органiзацiй.

Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.

 

3.2. Перелiк стандартiв та тлумачень, якi були опублiкованi РМСБО, але не набули чинностi для фiнансового року, який закiнчується 31 грудня 2016 року, i не були прийнятi товариством до застосування достроково:

1) МСФЗ 15 Виручка за договорами з покупцями (опублiкований у травнi 2014 року) - новий стандарт, який набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з або пiсля 01сiчня 2017 року i замiнює МСБО 11, МСБО 18 та їх iнтерпретацiї (SIC-31 i ПКI 13, 15 i 18). Вiн встановлює єдину i всеосяжну основу для визнання доходу, єдиний для всiх операцiй, галузей i ринкiв капiталу, з єдиним принципом (на основi п'ятиступеневої моделi, яка буде застосовуватися до всiх контрактiв з клiєнтами, поглибленим розкриттям, i новими або полiпшеними iнструкцiями (наприклад, коли саме дохiд визнається, пiдстави для рiзноманiтних мiркувань, витрати на виконання та отримання контракту i т.д.). На припущення керiвництва, МСФЗ 15 буде застосований в фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане обов'язковим i що застосування нового стандарту може мати вплив на розкриття сум щодо доходiв товариства. Наразi, практично неможливо забезпечити розумну оцiнку даного впливу, доки не завершений детальний огляд.

2) МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - набуває чинностi з 01 сiчня 2018 року. Стандарт в поточнiй редакцiї, який вiдображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по замiнi МСБО39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", застосовується щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань. Даний стандарт ПАТ СБК "Водпроект" достроково не застосовувало. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi в сукупностi з iншими етапами проекту пiсля публiкацiї остаточної редакцiї стандарту, що включає в себе всi етапи.

3) МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". Поправки уточнюють порядок облiку операцiй, коли материнська компанiя втрачає контроль над дочiрньою компанiєю, яка не є бiзнесом, як визначено в МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", продавши всю або частину своєї частки в цiй дочiрнiй компанiї асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємствi, яке облiковується з використанням методу участi в капiталi. У разi будь-якої змiни частки в колишнiй дочiрнiй компанiї, прибуток та збитки вiд переоцiнки враховуються наступним чином: у разi, коли частка володiння враховується як асоцiйоване або спiльне пiдприємство за методом дольової участi;

-        зберiгається частка володiння, яка облiковується за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".

Радою з МСФЗ в груднi 2015 року прийнято рiшення  вiдкласти застосування цих поправок на невизначений термiн. Цi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть  товариства, оскiльки його звiтнiсть не консолiдується  та воно немає фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi.

4) МСФЗ 16 "Оренда" -  набуває чинностi з 01.01.2019 року. Стандарт встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у фiнансовiй звiтностi вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляє змiст цих угод. Цей стандарт скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, вiдповiдно до якої договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовiй стан, а договори операцiйної оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель вiдображення всiх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком облiку договорiв фiнансової оренди. Для орендарiв стане необхiдним визнавати в звiтi про фiнансовий стан зобов'язання по орендi з нарахуванням вiдсоткiв, i одночасно визнавати вiдповiдний новий актив. Змiниться також i облiк оренди протягом термiну її дiї. Зокрема, тепер пiдприємства будуть на початкових етапах оренди визнавати витрати в бiльших сумах (внаслiдок фiнансових витрат) майже за всiма договорами оренди, навiть якщо щорiчна орендна плата є незмiнною.

На даний час товариство оцiнює вплив даної поправки на свою фiнансову звiтнiсть.

5) МСФЗ  12 "Податок на прибуток" - набуває чинностi з 01.01.2017 року. Стандартом передбачено, що вiдстроченi податковi зобов'язання i активи визнаються щодо майбутнiх податкових наслiдкiв всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць з трьома винятками:

-  якщо вiдстрочене податкове зобов'язання виникає у зв'язку з первiсним визнанням гудвiлу;

-  якщо первiсне визначення активу або зобов'язання ( виключення, об'єднання бiзнесу) на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток;

-  якщо рiзниця виникає у зв'язку з вкладенням в дочiрнi, спiльнi пiдприємства та залежнi пiдприємства (наприклад, у зв'язку з нерозподiленим прибутком таких пiдприємств), коли iнвестор може контролювати термiни вiдновлення тимчасових рiзниць, що iснує висока ймовiрнiсть того, що вiдновлення в найближчому майбутньому не вiдбудеться.

Дисконтування вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань заборонено.

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання повиннi бути вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан у складi довгострокових активiв (зобов'язань).

Податковi наслiдки (як в частинi поточних так i в частинi вiдстрочених податкiв) змiн податкового статусу повиннi бути включенi у прибутки або збитки за звiтний перiод, за винятком, коли вказанi наслiдки вiдносяться до операцiї, що вiдображаються безпосередньо у капiталi чи у iншому сукупному доходi. Наразi керiвництво товариства оцiнює вплив даної поправки на свою фiнансову звiтнiсть.

 

Примiтка 4. Iстотнi облiковi полiтики

 Облiкова полiтика товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.

Облiкова полiтика товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу.

Облiкова полiтика товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України для публiчних акцiонерних товариств, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Законом України "Про акцiонернi товариства", нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй України, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiми нормативними документами товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. Обрана товариством облiкова полiтика:

-     забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;

-     визначає систему ведення бухгалтерського облiку;

-     закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, управлiнського та податкового облiку;

-     вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку;

-     направлена на повне задоволення потреб управлiння товариством;

-     сприяє виконанню повного обсягу фiнансово - господарських операцiй;

-     забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй;

-     встановлює правила документообiгу;

-     затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;

-     визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.

Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.

Облiкова полiтика товариства базується на складових Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, нарахування, окремого вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу, прiоритету змiсту над формою, оцiнюваннi, вiдкритостi,  суттєвостi, конфiденцiйностi.

Товариство постiйно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського облiку, крiм випадкiв iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки статей балансу, як правило, використовуються постiйно.

Облiкова полiтика товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку та дотримується таких основних критерiїв як:

-     наступнiсть, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звiтного перiоду повиннi вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього перiоду;

-     повнота вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фактiв господарської дiяльностi; усi господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй товариства, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;

-     обачнiсть, застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати - не занижуватимуться;

-     прiоритет змiсту над формою, тобто вiдображення в бухгалтерському облiку та розкриття у звiтностi фактiв господарської дiяльностi, виходячи не тiльки з правової норми, але i з економiчного змiсту фактiв та умов господарювання;

-     несуперечнiсть, тобто тотожнiсть даних аналiтичного облiку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця, а також показникiв бухгалтерської звiтностi даним синтетичного та аналiтичного облiку;

-     рацiональнiсть, тобто рацiональне та економiчне ведення бухгалтерського облiку, виходячи з умов господарської дiяльностi товариства;

-     вiдкритiсть, тобто фiнансовi звiти побудованi детально i чiтко, максимально зрозумiлi для користувачiв, достовiрно вiдображають господарськi операцiї, уникають двозначностi в вiдображеннi позицiї товариства. Необхiднi пояснення дано в додатках та пояснювальних записках до звiтiв;

-     суттєвiсть - у фiнансових звiтах знаходить вiдображення вся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвництвом, iнвесторами, та iншими користувачами звiтностi;

-     своєчаснiсть вiдображення фактiв господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку;

-     автономнiсть, тобто активи та зобов'язання товариства повиннi бути вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань власникiв цього товариства або iнших пiдприємств;

-     безперервнiсть, тобто оцiнка активiв здiйснюється, виходячи з припущення, що дiяльнiсть товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;

-     нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.

Доходи - це збiльшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигод протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами.

Власний капiтал - це залишкова частина в активах товариства пiсля вирахування всiх зобов'язань.

Принцип нарахування застосовується товариством при наявностi таких умов:

-     фiнансовий результат операцiї можливо розрахувати за даними пiдтверджуючих документiв (угод, актiв, накладних);

-     доходи або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi, якщо заборгованiсть виникла за активом балансу - нараховуються доходи, за пасивом балансу - нараховуються витрати.

Якщо через вiдсутнiсть даних неможливо визначити точну суму доходiв (витрат) в останнi днi мiсяця, не нарахованi суми враховуються в наступному мiсяцi.

Товариство враховує доходи вiд наданої послуги у розмiрi витрат, пов'язаних iз наданням такої послуги, якщо є впевненiсть в отриманнi цих доходiв, якщо такої впевненостi немає, враховуються тiльки витрати. Доходи за цими операцiями будуть проведенi при їх фактичному отриманнi;

-     послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики;

-     iсторична (фактична) собiвартiсть, тобто активи та зобов'язання облiковуються, як правило, за вартiстю їх придбання чи виникнення.

Основними складовими облiкової полiтики товариства є:

-     внутрiшнiй план аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку товариства;

-     iншi чиннi внутрiшнi нормативнi акти в частинi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, документообiгу та контролю господарських операцiй.

Облiкова полiтика в товариствi застосовується до подiй та операцiй з часу їх виникнення.

Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод для товариства i актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена.

Зобов'язання - це теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення якої очiкується вибуття ресурсiв товариства.

Активи i зобов'язання товариства оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на наступнi звiтнi перiоди. Тому методи оцiнки активiв та зобов'язань базуються на головних принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Через оцiнку активiв та зобов'язань надходить iнформацiя про загальну вартiсть майна товариства, його зобов'язань, про вартiсть окремих статей балансу. Не пiдлягає оцiнцi готiвка та стандартнi зобов'язання.

Примiтка 4.1. Визнання доходу

Дохiд визнається за фактом надання послуг клiєнтам вiдповiдно до узгоджених умов продажу, а також в момент вiдвантаження iнших товарiв.

Примiтка 4.2. Забезпечення

Забезпечення визнаються у випадку, якщо товариство має теперiшнє зобов'язання, яке виникло внаслiдок минулих подiй, є ймовiрнiсть, що в результатi погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов'язання, може бути достовiрно оцiнена. Якщо немає ймовiрностi щодо вибуття ресурсiв або суму зобов'язання не можна оцiнити достовiрно, iнформацiя про таке зобов'язання розкривається в примiтках.

Примiтка 4.3. Зменшення корисностi

Балансова вартiсть активiв переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого чинника, що вказує на зменшення їх корисностi. При виявленнi таких фактiв сума очiкуваного вiдшкодування визначається як вища з двох оцiнок: чистої цiни реалiзацiї або вартостi поточного використання. Втрати вiд зменшення корисностi визнаються у випадку, якщо балансова вартiсть перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.

Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що використовувалися для визначення вартостi вiдновлення. Збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi роки.

Примiтка 4.4. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи - це активи, якi не мають матерiальної форми, забезпечують певнi права та утримуються Товариством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року в процесi своєї дiяльностi.

Нематерiальний актив (придбаний або отриманий) визнається активом, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.

Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.

Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення товариства або його частини; витрати на пiдвищення дiлової репутацiї товариства; вартiсть перiодичних видань тощо.

Придбанi нематерiальнi активи повиннi зараховуватись на баланс за первiсною вартiстю, яка включає всi витрати по їх придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю.

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи слiд вiдображати за їх собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (модель собiвартостi).

Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягають амортизацiї протягом строку корисного використання. Строк використання нематерiальних активiв визначається товариством самостiйно, виходячи з досвiду роботи з подiбними активами, сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, експлуатацiйних характеристик. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об'єкта. Амортизацiю нематерiального активу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання цього активу.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.

Примiтка 4.5. Основнi засоби

Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються товариством з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.

Придбанi основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, яка визначається як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобiв. Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення - добудови, дообладнання, реконструкцiї (з вiдображенням витрат за вiдповiдними рахунками капiтальних iнвестицiй), часткової лiквiдацiї об'єкта або його переоцiнки.

Завершенi витрати для полiпшення об'єкта основних засобiв - на добудову, реконструкцiю, модернiзацiю основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi.

Вартiсть робiт, здiйснених для пiдтримання об'єкту в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх вигод вiд його використання, та витрати з технiчного обслуговування, не впливають на балансову вартiсть об'єкту та вiдносяться на витрати.

Строки корисного використання основних засобiв в товариствi залежать вiд складу основних засобiв.

Амортизацiя 'рунтується на таких строках корисного використання:

Будiвлi ти споруди                                                                             20-50 рокiв   

Транспортнi засоби                                                                              4-40 рокiв

Машини та виробниче обладнання                                                    8-20 рокiв

Iнструменти, прилади та iнвентар                                                      8-10 рокiв

Iншi основнi засоби                                                                              4 - 5 рокiв

У звiтному роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв переглядалися та внаслiдок перегляду не змiнювалися.

Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об'єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введеннi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс) i призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за тим, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання (тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан у якому вiн придатний до експлуатацiї).

Амортизацiю об'єкта основного засобу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання цього активу.

Переоцiнка необоротних активiв у звiтному роцi товариством не проводилась.

Примiтка 4.6. Iнвестицiйна нерухомiсть

Необоротнi активи класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть, якщо вони є нерухомiстю (землею, будiвлею чи частиною будiвлi або їх поєднанням), яка утримується товариством в якостi власника з метою отримання лiзингових (орендних) платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей.

Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi частини, що використовуються з рiзною метою: одна частина - для отримання доходу вiд орендної плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей.

У бухгалтерському облiку такi частини об'єкта нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Якщо цi частини не можуть бути придбаннi окремо, такий об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умов, що лише незначна його частина утримується для використання в процесi дiяльностi товариства або для адмiнiстративних цiлей. До iнвестицiйної нерухомостi належить :

o     будiвля, що перебуває у власностi товариства або в розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг(оренду);

o     будiвля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду).

Якщо товариство шляхом реалiзацiї прав заставодержателя набуває право власностi на земельнi дiлянки та будiвлi, вiдповiдно до яких чiтко не визначений намiр подальшого використання такi активи також класифiкуються як iнвестицiйна нерухомiсть.

Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi товариство оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об'єкту прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введеннi його в експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс). 

Витрати на поточне обслуговування, ремонт та утримання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi визнаються витратами пiд час їх здiйснення.

Товариство припиняє облiковувати в балансi об'єкт iнвестицiйної нерухомостi пiд час його вибуття внаслiдок продажу чи передавання у фiнансовий лiзинг (оренду) або якщо бiльше не очiкується отримання будь-яких економiчних вигод вiд його використання.

Примiтка 4.7. Запаси

Запаси визнавати активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi (отриманi) запаси на баланс товариства зараховуються за первiсною вартiстю, виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по товариству.

Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО - одиницi запасiв, якi були придбанi або виробленi першими, продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є такими, що були придбаними або виготовленими останнiми. Запаси на дату балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.

Примiтка 4.8. Оперативний лiзинг (оренда)

Оренда активiв, за якою всi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на активи, залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда. Щомiсячнi оренднi платежi за угодою операцiйної оренди розглядаються як рентнi, i вiдповiдно, об'єкти оренди не визнаються необоротними активами товариства.

Станом на звiтну дату товариство має майно отримане в операцiйну оренду.

Примiтка 4.9. Фiнансовий лiзинг (оренда)

Оренда основних засобiв, коли товариство приймає на себе всi вигоди та ризики, пов'язанi з правом власностi на активи класифiкується як фiнансова оренда.  Об'єкти, якi надiйшли на умовах фiнансової оренди, облiковується одночасно як актив на окремому аналiтичному рахунку балансового рахунку i зобов'язання на балансовому рахунку. Орендованi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Платежi по фiнансовому лiзингу перiодично повиннi оплачуватись лiзингодавцю та вiдображатися в звiтi про фiнансовi результати як процентнi витрати.

Станом на звiтну дату Товариство не має майна, отриманого у фiнансовий лiзинг.

Примiтка 4.10. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображається за очiкуваною чистою вартiстю реалiзацiї. Облiковi оцiнки, що використовуються для створення резерву сумнiвних боргiв, базуються на аналiзi суми дебiторської заборгованостi на кiнець року. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною, списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.

Примiтка 4.11. Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї

Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку товариства подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. Товариство визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi.

Фiнансовi активи i зобов'язання визнаються у балансi тодi, коли товариство стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв.

Фiнансовi активи й зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi ринковi данi, iнструмент.

Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також активи, утримуванi до погашення оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, що є в наявностi для продажу, визначаються безпосередньо у складi власного капiталу.

Примiтка 4.12. Звiтнiсть за сегментами

Вiдповiдно до концепцiї розвитку системи управлiнського облiку в товариствi видiляються наступнi сегменти бiзнес-напрямкiв: спецiалiзованi будiвельнi роботи та надання орендних послуг. В основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов'язань за сегментами дiяльностi покладено управлiнський облiк товариства.

Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi адмiнiстративнi витрати та iншi витрати. На пiдставi пiдрахунку частки сегмента в доходах та витратах встановленi пропорцiї.

Доходи, розподiленi за сегментами, становили у звiтному роцi наступнi пропорцiї: спецiалiзованi будiвельнi роботи - 78%, надання орендних послуг - 19%, нерозподiленi доходи - 3%.

Витрати, розподiленi за сегментами, становили у звiтному роцi наступнi пропорцiї: спецiалiзованi будiвельнi роботи - 70%, надання орендних послуг - 6%, нерозподiленi витрати - 24%.

 

 

Активами та зобов'язаннями звiтного сегмента є активи та зобов'язання, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента. До нерозподiлених активiв вiднесено iншу поточну дебiторську заборгованiсть, заборгованiсть за розрахунками з бюджетом. До нерозподiлених зобов'язань -заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, iншi поточнi зобов'язання.

Примiтка 4.13. Податки на прибуток

Розрахунок податку на прибуток, вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених податкових активiв товариство проводить на виконання вимог МСФЗ 12 "Податки на прибуток".

Податок на прибуток у звiтному роцi сплачувався товариством по ставцi 18%.

Вiдмiннiсть суми податку на прибуток, вирахуваного шляхом множення облiкового прибутку. Вiдстроченi податки на прибуток, розрахованi за методом зобов'язань на пiдставi балансу, виникають внаслiдок iснування тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою оцiнкою для цiлей фiнансового облiку.

Основнi тимчасовi рiзницi можуть бути пов'язанi з амортизацiєю основних засобiв, переоцiнкою певних необоротних активiв, створенням забезпечень та резерву сумнiвних боргiв.

Примiтка 4.14. Дивiденди

Дивiденди, визначенi правлiнням, не вираховуються з величини нерозподiленого прибутку до моменту їх затвердження на загальних рiчних зборах акцiонерiв.

Примiтка 5. Суттєвi облiковi оцiнки та судження

Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування попереднiх оцiнок та припущень. Такий пiдхiд впливає на звiтну величину активiв i зобов'язань, розкриття iнформацiї про можливi активи та зобов'язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну величину доходiв та витрат за звiтний перiод. Фактичнi данi можуть вiдхилятися вiд таких оцiнок.

Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного використання основних засобiв, забезпечення майбутнiх витрат, резерву сумнiвних боргiв, знецiнення активiв та дисконтування майбутнiх грошових потокiв.

Цi оцiнки перiодично переглядаються, i, у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо.

Примiтка 6. Нематерiальнi  активи

У складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення.

 

тис. грн.

 

Найменування показника

      Iншi нематерiальнi активи    Разом

На 31 грудня 2015р.         

Первiсна вартiсть 69    69

Знос  69    69

Балансова вартiсть на 31.12.15 р.  -     -

Перемiщення в т.ч.:         

Надходження 2     2

Вибуття: первiсна вартiсть        

Вибуття: знос          

Амортизацiйнi вiдрахування   1     1

Iншi змiни       

Переоцiнка: первiсна вартiсть     

Знос       

На 31 грудня 2016 р.        

Первiсна вартiсть 71    71

Знос  70    70

Балансова вартiсть на 31.12.16 р.  1     1

 

Примiтка 7. Основнi засоби

Щодо усiх груп та видiв основних засобiв товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.

Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 "Основнi засоби". Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ Товариство не здiйснювало, оскiльки Товариством використовується модель собiвартостi, згiдно з п.30 МСБО 16 "Основнi засоби".

Для нарахування амортизацiї товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля. Балансова вартiсть по видах основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена нижче:

тис. грн.

Найменування показника  Будiвлi

та споруди  Машини та обладнання    Транспортнi засоби      Iнструменти, прилади, iнвентар      Iншi основнi засоби     Разом

На 31 грудня 2015р.                                 

Первiсна вартiсть 3279  628   1090  89    4     5090

Знос  979   620   950   89    4     2642

Балансова вартiсть на 31.12.15р.   2300  8     140   0     0     2448

Перемiщення в т.ч.:                                 

Надходження       34                      34

Знос                              

Iншi змiни за рiк: первiсна  -1037                        -1037

Iншi змiни за рiк: знос -230                         -230

Вибуття: первiсна вартiсть         21          34          55

Вибуття: знос           21          34          55

Амортизацiйнi вiдрахування                                

Переоцiнка: первiсна вартiсть                             

Знос  97    16    6                 119

На 31 грудня 2016р.                                 

Первiсна вартiсть 2242  641   1090  55    4     4032

Знос  846   615   956   55    4     2476

Балансова вартiсть на 31.12.16р.   1396  26    134   0     0     1556

 

Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж.

Товариство не має створених основних засобiв.

Товариство не має збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi.

Примiтка 8. Iнвестицiйна нерухомiсть

тис. грн.

 

Найменування показника

     

Будiвлi

      Разом

На 31 грудня 2015р.         

Первiсна вартiсть 4214  4214

Знос  1560  1560

Балансова вартiсть на 31.12.15 р.  2654  2654

Перемiщення в т.ч.:         

Надходження: первiсна вартiсть     27    27

Надходження: знос      

Iншi змiни за рiк: первiсна  1037  1037

Iншi змiни за рiк: знос 230   230

Вибуття: первiсна вартiсть        

Вибуття: знос          

Амортизацiйнi вiдрахування        

Переоцiнка: первiсна вартiсть     

Знос  310   310

На 31 грудня 2016р.         

Первiсна вартiсть 5278  5278

Знос  2100  2100

Балансова вартiсть на 31.12.16р.   3178  3178

 

Примiтка 9. Грошовi кошти та їх еквiваленти.

Грошовi кошти товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється товариством згiдно з чинним законодавством стосовно ведення касових операцiй.

тис. грн.

Рядок Найменування статтi     Станом на 31.12.2015    Станом на 31.12.2016

1     Готiвковi кошти в касi  0     0

2     Поточний рахунок у банку     4     11

3     Разом 4     11

 

У звiтному роцi товариство не отримувало вiдсотки по розмiщенню коштiв на банкiвському рахунку.

 

Примiтка 10. Запаси

В таблицi наведено залишки запасiв товариства на початок та кiнець звiтного року.

тис. грн.

Рядок Найменування статтi     Станом на 31.12.2015    Станом на 31.12.2016

1     Виробничi запаси  2602  3404

2     Незавершене виробництво 75    219

3     Разом запаси      2677  3623

 

Станом на звiтну дату запасiв, переданих у заставу, немає.

 

 

 

 

Примiтка 11. Дебiторська заборгованiсть

тис. грн.

Найменування статтi     Станом на 31.12.2015    Станом на 31.12.2016

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 649   459

   Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:      

- за виданими авансами  -     -

- з бюджетом      5     4

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  1 289 1475

Разом 1 943 1938

Дебiторська заборгованiсть покупцiв  в звiтному  роцi зменшилась на 190 тис. грн.  та склала станом на 31.12.2016 року 459 тис. грн. У складi iншої поточної заборгованостi вiдображено заборгованiсть по оренднiй платi, за виконавчими листами та заборгованiсть за виданими авансами.

 

Примiтка 12. Власний капiтал

Статутний капiтал ПАТ "СБК "Водпроект" складається iз 21 714 000 (двадцять один мiльйон сiмсот чотирнадцять тисяч) штук простих iменних акцiй  номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, що складає 5 428 500 (п'ять мiльйонiв чотириста двадцять вiсiм тисяч п'ятсот) грн. 00 коп.

Заявлений статутний капiтал був повнiстю сформований та сплачений (свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв видано Вiнницьким територiальним управлiнням державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  №147/02/1/10 вiд 30.11.2010 року).

Станом на 31.12.2016 року форма iснування акцiй - бездокументарна.

Структуру власного капiталу наведено нижче:

тис. грн.

Найменування статтi     Зареєстрований  капiтал

Резервний капiтал Непокритий збиток(Нерозподiлений прибуток)     Разом власний капiтал

Станом на 31.12.2015    5 429 12    (3 362)     2 079

Переоцiнка                  

Рух коштiв загальних резервiв, фондiв, прибутку                       

Збиток за звiтний перiод                 (592) (592)

Iншi змiни                  

Станом на 31.12.2016    5429  12    (3954)      1487

Примiтка 13. Зобов'язання товариства

Зобов'язаннями визнається заборгованiсть товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв товариства та його економiчних вигiд.

тис. грн.

Найменування статтi     Станом на 31.12.2015    Станом на 31.12.2016

Поточна кредиторська заборгованiсть за        

- товари, роботи, послуги    2056  2 316

- розрахунками бюджетом 212   322

- розрахунками зi страхування 84    130

- розрахунками з оплати працi 60    75

- за одержаними авансами     407   1270

Iншi поточнi зобов'язання    4 842 5155

Разом 7 661 9268

У складi iнших поточних зобов'язань вiдображено заборгованiсть по розрахунках з пiдзвiтними особами, заборгованiсть по безвiдсотковiй поворотнiй фiнансовiй допомозi та iншими кредиторами.

Примiтка 14. Доходи товариства

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Дохiд вiд реалiзацiї послуг  5 504 2 323

Реалiзацiя матерiалiв   46    30

Дохiд вiд надання майна в оренду   1 307 1 218

Дохiд вiд списання  заборгованостi 93    3 605

Iншi операцiйнi доходи       -

Iншi доходи 75    900

Разом 7 025 8 076

 

Примiтка 15. Собiвартiсть реалiзованих послуг

Тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Сировина та матерiали   3 775 2 593

Енергоносiї, вода 84    27

Витрати на оплату працi та соцстрахування      794   772

Амортизацiя 26    81

Iншi витрати      630   573

Разом 5 309 4 046

 

Примiтка 16. Адмiнiстративнi витрати                                                  

Тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Витрати на персонал     338   296

Банкiвськi послуги      29    52

Електроенергiя, вода    67   

Юридичнi, аудиторськi послуги 45   

Амортизацiя 426   422

Iншi витрати      345   438

Разом 1 250 1 208

 

Примiтка 17. Витрати на збут    

                                            

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Затрати  на рекламу     1           1

Разом 1     1

 

Примiтка 18. Iншi  операцiйнi витрати

Тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв    43    29

Сумнiвнi та безнадiйнi борги       9

Штрафи, пенi, неустойки 633   150

Iншi операцiйнi витрати      373   242

Разом 1049  430

 

Примiтка 19. Фiнансовi витрати    

Тис. грн.                                            

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Вiдсотки за кредитом    -           252

Разом -     252

 

Примiтка 20. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. У звiтi вiдображається рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить - 422 тис. грн. (надходження).

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить - 430 тис. грн. (видаток).

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить - 15 тис. грн. (надходження).

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi товариства за звiтний рiк є надходження грошових коштiв в сумi - 7 тис. грн.

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

 

Примiтка 21. Операцiї з пов'язаними сторонами

Протягом звiтного року управлiнському персоналу товариства нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву товариства, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.

Протягом звiтного року товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними  особами - як з реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) так i з їх придбання. Сальдо розрахункiв станом на 31.12.2016 року складає - дебiторська заборгованiсть 629,4 тис. грн., кредиторська заборгованiсть - 2 075,1 тис. грн.

 

Примiтка 22. Iнформацiя за сегментами

Товариство здiйснює дiяльнiсть в двох сегментах:

- спецiалiзованi будiвельнi роботи;

- надання орендних послуг.

Iнформацiя за операцiйними сегментами товариства наведена далi:

 

 

 

Доходи i результати за сегментами за 2015-2016 роки

тис. грн.

Найменування показникiв Дохiд сегмента

2016 рiк    Дохiд сегмента

2015 рiк    Нерозподiленi доходи

2016 рiк    Нерозподiленi доходи

2015 рiк    Разом доходiв

2016 рiк    Разом доходiв

2015 рiк

Спецiалiзованi будiвельнi роботи   5504  2323  Х     Х     5504  2323

Надання орендних послуг 1307  1218  Х     Х     1307  1218

Iншi операцiйнi доходи  Х     Х     139   3635  139   3635

Iншi доходи Х     Х     75    900   75    900

Разом 6 811 3 541 214   4 535 7025  8 076

Найменування показникiв Витрати сегмента

2016 рiк    Витрати сегмента

2015 рiк    Нерозподi-ленi витрати

2016 рiк    Нерозподiленi витрати

2015 рiк    Разом витрат

2016 рiк    Разом витрат

2015 рiк

Собiвартiсть будiвельнi роботи     5309

      4046        Х     5309  4046

Собiвартiсть орендних послуг 424   452         Х     379   452

Разом 5688  4498        Х     5688  4498

Адмiнiстративнi витрати Х     Х     1205  991   1205  991

Витрати на збут   Х     Х     1     1     1     1

Iншi  операцiйнi витрати     Х     Х     670   195   670   195

Фiнансовi витрати Х     Х           252         252

Iншi витрати      Х     Х           698         698

Разом             1876  2137  7564  6635

Найменування показникiв Результат сегмента

2016 рiк    Результат сегмента

2015 рiк    Нерозподiлений результат

2016 рiк    Нерозподiлений результат

2015 рiк    Загальний результат

2016 рiк    Загальний результат

2015 рiк

Спецiалiзованi будiвельнi роботи   195   (1723)      Х     Х     195   (1723)

Надання орендних послуг 883   766   Х     Х     883   766

Нерозподiлений результат     Х     Х     (1662)      2398  (1662)      2398

Прибуток (збиток) до оподаткування                         (592) 1441

 

Активи та зобов'язання сегментiв

Тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Активи сегмента        

Спецiалiзованi будiвельнi роботи   6 450 5 784

Надання орендних послуг 3 558 2 929

Разом активи сегментiв  10 008      8 713

Нерозподiленi     747   1 027

Усього активи     10 755      9 740

Зобов'язання сегмента       

Спецiалiзованi будiвельнi роботи   2 801 1 764

Надання орендних послуг 424   312

Разом зобов'язання сегментiв 3 225 2 076

Нерозподiленi     7 530 7 664

Усього зобов'язання     10 755      9 740

Примiтка 23. Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:

Тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Поточний податок  8     2

Вiдстрочений податок    0     0

Витрати з податку на прибуток 8     2

 

Примiтка 24. Прибуток (збиток) на акцiю

Базисний прибуток (збиток) на акцiю розраховано шляхом дiлення прибутку (збитку) за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу упродовж звiтного року.

тис. грн.

Найменування показникiв 2016 рiк    2015 рiк

Прибуток (збиток) тис. грн.  (592) 1 439

Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу шт.    21 714 000  21 714 000

Базисний прибуток (збиток) на акцiю, грн.      -0,02726    0,0663

 

Примiтка 25. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi

 

Коригування статей фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" не проводилось.

Примiтка 26. Подiї пiсля звiтного перiоду

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", у товариства вiдсутнi подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань пiсля дати балансу.

 

Примiтка 27. Затвердження фiнансової звiтностi

 

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчується 31 грудня 2016, була затверджена управлiнським персоналом товариства до випуску 20 лютого 2017 року.

 

Директор                                                            Целiк Олександр Миколайович  

Головний бухгалтер                                                  Тебекiна Валентина Павлiвна                                       

 

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Служба аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

25500146

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, оф.103, 104, 105

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1931

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

"ВОДПРОЕКТ"   станом на 31.12.2016 року

Адресат:   Директору публічного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" Целіку Олександру Миколайовичу

та акціонерам товариства

Ідентифікаційний код  01039607

21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 13

тел. (0432) 65-58-55, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Звіт може надаватися Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

 

 

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудит фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект", що включає баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року, звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік, звіт про власний капітал за 2016 рік, а також стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та інших пояснювальних Приміток за 2016 рік.

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень у фінансовій звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

1) В зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами товариства 14 березня 2017 року, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей, капітальних інвестицій, необоротних активів, що проводилась станом на 01.11.2016 року. У нас не було можливості впевнитися в кількості основних засобів, капітальних інвестицій і запасів, утримуваних станом на звітну дату в сумах 4 734,0 тис. грн. (за балансовою вартістю) 448,0 тис. грн. та 3 623,0 тис. грн. відповідно, через виконання альтернативних процедур. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була б потреба в коригуванні зазначених сум.

2) Вартість відшкодування активу - це справедлива вартість активу або одиниці, що генерує грошові кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання активу, залежно від того, яка з них більша. На балансі товариства обліковуються повністю зношені основні засоби, первісна вартість яких складає 1 170,4 тис. грн. Відображення таких об'єктів в балансі за справедливою вартістю призвело б до зміни власного капіталу та зміни вартості необоротних активів товариства.

3) Станом на 31.12.2016 року у товариства обліковується інша поточна кредиторська заборгованість в сумі 1 790,4 тис. грн., яка утворилася внаслідок отримання від пов'язаних осіб поворотної фінансової допомоги .

Отримана поворотна фінансова допомога є фінансовим зобов'язанням, яке згідно з МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" повинно обліковуватися за справедливою вартістю. Для оцінки справедливої вартості позики, отриманої на неринкових умовах, дисконтуються всі майбутні грошові надходження по такій позиці за переважаючою ринковою ставкою відсотка для аналогічного інструмента з аналогічним кредитним рейтингом (п. Б5.1.1 додатка Б до МСФЗ 9). В зв'язку з тим, що визначення переважаючої ринкової ставки відсотка належить до судження управлінського персоналу, достеменно обрахувати вплив цього факту на фінансову звітність не є можливим.

 

Умовно-позитивна думка

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" станом на 31.12.2016 року, а також результат його діяльності,  рух грошових коштів, власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Пояснювальний параграф

 

Не змінюючи нашої думки, висловленої в попередньому параграфі, ми звертаємо увагу користувачів фінансової звітності на наступне.

Непокритий збиток товариства за звітний рік  збільшився на 592,0 тис. грн., та  станом на 31.12.2016 року склав 3 954,0 тис. грн.

Третій поспіль чисті активи товариства менші за його статутний капітал,  в т.ч. на кінець звітного періоду  на 3 942,0  тис. грн., що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України.

Як зазначено в п. 1.1. Примітки 1в даний час товариство здійснює свою діяльність в умовах економічної і політичної кризи. На сьогодні складно визначити, які заходи буде вживати керівництво країни у зв'язку з існуючою нестабільністю в економіці держави, тому не можливо оцінити вплив, який буде мати економічна та політична криза на фінансовий стан товариства та результати його діяльності в майбутньому.

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

 

На виконання вимог статтей 74,75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VІ зі змінами і доповненнями та на підставі перевіреної річної фінансової звітності і отриманих аудитором доказів, підтверджуємо, що:

 - дані  річної фінансової звітності ПАТ "Спеціалізована будівельна компанія "Водпроект" в цілому представлені достовірно та повно за 2016 звітний рік; 

- нами не виявлено суттєвих фактів порушення товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку і подання звітності, крім зазначеного в попередньому розділі "Звіт щодо фінансової звітності";

- фінансово-господарський стан товариства за 2016 рік, за нашою оцінкою, відображений у його бухгалтерській звітності повно та достовірно.

 

Директор

аудиторської фірми "Служба аудиту"

 

_____________________ В.І. Якимчук

(сертифікат аудитора серія А №003365)

 

 

Дата складання аудиторського звіту  "21 квітня" 2017 року.

Перевірку проведено на підставі договору від 14 березня 2017 року № 19-17.

Перевірку розпочато - "17"квітня 2017 року закінчено - "21" квітня 2017 року.

 

Адреса аудитора (аудиторської фірми)

Місцезнаходження та фактичне місце розташування:

 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 103,104,105;

 тел./факс (0432) 66-10-09, 67-32-00;  e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ідентифікаційний код 25500146.

Приватне підприємство Аудиторська фірма "Служба аудиту" здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1931, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001 року (рішення №98) та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 23.10.2015 року №316/3, чинне до 28.10.2020 року

та Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №0091 виданого розпорядженням Національної комісії, що здійснює  державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг віл 14.01.2014 року №49 та продовженого до 29.10.2020 року розпорядженням від 22.12.2015 року №3375

29.11.2012 року АФ "Служба аудиту" включена Аудиторською палатою України до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.